Publikacje


Polecamy polskie publikacje katechetyczne (od 2012 r.) i prosimy o przesyłanie nowości
albo przynajmniej informacji i skanów okładek (w formacie jpg):

2023
- R. Ceglarek, M. Borda, Credo in Ecclesiam. Kościół w katechezie, historii i teologii, Częstochowa 2023.
- R. Ceglarek,  Programy nauczania religii w Polsce (1918-1939). Materiały źródłowe. Częstochowa 2023.

2022
J. Kochel, A. Sepioło, Drogi wychowania. Elementarz pedagogii biblijnej, ilustracje Anna Szatkowska OV, Kielce 2022.
M. Chmielewski, M. Nowak, P. Stanisz, J. Szulich-Kałuża, D. Wadowski, Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych, Lublin 2022.
- M. Korgul, Dydaktyka dla katechetów, Świdnica-Legnica 2022.
- Z. Marek, Podstawy pedagogiki religii, Kraków 2022.
- R. Ceglarek, M. Jędrzejski, Eucharystyczna formacja katechetów i katechizowanych, Częstochowa 2022.
- K. i D. Heinsch, J. Kochel, Tak dla wychowania seksualnego. Wprowadzenie do katolickiej pedagogiki seksualnej, Kielce 2022.

2021
- W. Czupryński, Małżeństwo i rodzina w świadomości policjantów na przykładzie studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Studium teologicznopastoralne, Olsztyn 2021.
- R. Ceglarek, K. Misiaszek, A. Wołkiewicz,
Programy nauczania religii i katechetyczne (1920-2020), Częstochowa 2021.
- M. Falkowski, Katechizacja w archidiecezji warszawskiej w latach 1992-2017, Wrocław 2021.
- Z. Glaeser, A. Zellma, Die ökumenische Pädagogik von Papst Franziskus. Auf dem Weg zu einem neuen Verständnis von Martin Luther und seinem Erbe, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag 2021.
- M. Jędrzejski, Nowa ewangelizacja w nauczaniu Jozepha Ratzingera - Benedykta XVI, Lublin 2021.
- J. Kochel, „Tak” dla wychowania seksualnego. Wprowadzenie do katolickiej pedagogiki seksualnej, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2021 [współautorzy: Karolina i Daniel Heinsch].
- T. Kopiczko, Wychowanie do służby w szkolnym nauczaniu religii Kościoła katolickiego w Polsce, Warszawa 2021.
- Ł. Simiński, Tożsamość i kompetencje katechetów. Studium katechetyczne w świetle badań katechetów diecezji pelplińskiej, Pelplin 2021.

2020
- A. Bałoniak (red.), Wokół nowej Podstawy programowej i Programu nauczania religii, Częstochowa 2020.
- A. Jasnos, Mój Bóg. Obraz Boga u współczesnej młodzieży, Lublin 2020.
- J. Kochel, Wprowadzenie do edukacji osób starszych. W kręgu pedagogiki katolickiej (OBT 172), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2020.
- Z. Marek, A. Walulik Pedagogika Dobrej Nowiny, Kraków 2020.
- Z. Marek, A. Walulik Słownik pedagogika religii, Kraków 2020.  

2019
-  K. Frejusz, Religie niechrześcijańskie i dialog międzyreligijny w wybranych polskich podręcznikach do nauki religii dla młodzieży, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2019.
- P. Brudek, J. Kostorz, Duszpasterstwo młodzieży: od bezradności ku możliwościom, Opole 2019.
- B. Bilicka, M. Gurzyński, iPAD na szkolnych lekcjach religii, Toruń 2019.
- S. Łabendowicz, Dydaktyka katechezy, Radom 2019.
- S. Łabendowicz, Metodyka katechezy, Radom 2019.
- Z. Marek SJ, A. Walulik CSFN, Pedagogia świadectwa. Perspektywa antropologiczno-kerygmatyczna, Kraków 2019.
- A. Walulik CSFN, R. Ceglarek, Z. Marek SJ, N. G. Pikuła (red.), Służyć (z) miłością. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Biskupowi dr. hab. Antoniemu Długoszowi w dwudziestą piątą rocznicę sakry biskupiej, Częstochowa 2019.

2018
- R. Ceglarek, Reforma programowa nauczania religii w szkołach II Rzeczypospolitej, Częstochowa 2018.
- P. Goliszek (red.), Wychowanie patriotyczne, Lublin 2018.
- J. Kochel, Wprowadzenie do antropologii pedagogicznej. W kręgu pedagogiki katolickiej (Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo, 29), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018.
- P. Ochotny, M.J. Tutak, T. Wielebski (red.), Duszpasterstwo młodzieży w Polsce wobec współczesnych przemian, Warszawa 2018.
- A. Wołkiewicz, Główne idee polskich programów katechetycznych, Kraków 2018.
- A. Zellma, W. Czupryński, H. Tryk, Rekolekcje szkolne jako forma ewangelizacji dzieci, młodzieży i dorosłych, Olsztyn 2018.

2017
- A. Zellma, E. Wiszowaty, O Policję bliższą ludziom. Inspiracje pedagogiczne w służbie funkcjonariuszy, Szczytno 2017.
- J. Kowalczyk, A. Rayzacher-Majewska (red.), Idźmy naprzód z nadzieją! Katechetyczne aspekty reformy oświaty, Legnica 2017.
- J. Kochel, Duchowa pedagogia miłości, Poznań 2017.
- A. Walulik CSFN, J. Mółka SJ (red.), Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi dr. hab. Zbigniewowi Markowi SJ w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków 2017.
- Z. Marek SJ, Pedagogika towarzyszenia. Perspektywa tradycji ignacjańskiej, Kraków 2017.
- R. Bednarczyk, Prawa, obowiązki i zadania wychowawcze rodziców w myśli prymasa Stefana Wyszyńskiego. Studium katechetyczne, Warszawa 2017.
- D. Belina, Koncepcja matury z religii w Republice Federalnej Niemiec. Studium katechetyczne, Kielce 2017.
- A. Potocki, O Kościele także socjologicznie, Warszawa 2017.
- R. Buchta, Mistagogia w polskiej refleksji i praktyce katechetyczno-duszpasterskiej po II Soborze Watykańskim, Katowice 2017.
- R. Ceglarek, A. Kuliberda (red), Bądźcie świadkami miłosierdzia, Częstochowa 2017.

2016
- M. Borda, R. Ceglarek (red.), Wybrane zagadnienia edukacji ekologicznej. Refleksje wokół encykliki 'Laudato si’, Kraków 2016.
- R. Ceglarek, M. Borda (red.), Rozbudzić pamięć chrztu. Chrzest w historii, teologii i katechezie, Częstochowa 2016.
- R. Chałupniak, T. Michalewski, E. Smak (red.), Wychowanie w rodzinie: od bezradności ku możliwościom, Opole 2016 (OBT 158).

J. Kochel, Duchowa pedagogia sportu. Aksjologiczny wymiar zawodów i widowisk sportowych, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2016.


2015
- J. Kowalczyk, W nurcie przepowiadania katechetycznego. Dwadzieścia pięć lat doświadczeń w środowisku szkolnym, Legnica 2015.
- M. Zając (red.), XXV lat nauczania religii w polskiej szkole. Między nadzieją a rzeczywistością, Lublin 2015.
- R. Ceglarek, M. Sztaba, Być człowiekiem sumienia. Interdyscyplinarny namysł nad fenomenem sumienia, Częstochowa 2015.
- R. Ceglarek, J. Kapuściński, Zarząd Diecezjalnego Koła Księży Prefektów w Częstochowie (1929-1949), Częstochowa 2015.

2014
-  M. Korgul, Dydaktyka dla katechetów, Świdnica 2014.
- R. Chałupniak, Malarstwo religijne w podręcznikach szkolnych, Opole 2014 (OBT 147).
- R. Chałupniak, T. Michalewski, E. Smak (red.), Wychowanie w szkole: od bezradności ku możliwościom, Opole 2014 (OBT 141).
- P. Mąkosa (red.), Kobietą i mężczyzną stworzył ich. Edukacja seksualna w katechezie, Lublin 2014.
- Z. Marek, Religia - pomoc czy zagrożenie dla edukacji, Kraków 2014.

2013
- K. Misiaszek (red.), Status metodologiczny katechetyki, "Studia Katechetyczne" t. 9, Warszawa 2013.
- R. Strus, S. Zwolak, Nauczanie religii w przedszkolu i szkole. Wybrane zagadnienia dydaktyczne i prawne. Krótki poradnik praktyczny dla dyrektorów i organów prowadzących, Zamość 2013.
- M. Zając, Ewaluacja w nauczaniu religii, Lublin 2013.
- J. Kochel, Katecheza misyjna w Ewangelii Łukasza i Dziejach Apostolskich. Biblijno-katechetyczne studium narracyjne, Opole 2013 (OBT 133).
- R. Chałupniak, Arcydzieła malarstwa w katechezie, Opole 2013 (OBT 131).
- P. Mąkosa (red.), Nowa ewangelizacja w nowej katechezie, Rzeszów 2013.
- A. Zellma, Profesjonalny rozwój nauczyciela religii, Olsztyn 2013.
- W. Osial, Historia katechizmu. Geneza i rozwój katechizmu w Kościele katolickim od I do XVI wieku, Warszawa 2013.
- B. Skłodowski, Ewolucja myśli katechetycznej we Francji w latach 1945-2006, Białystok 2013.
- W. Cichosz, Możliwości dialogu wychowania chrześcijańskiego ze współczesną edukacją szkolną, Toruń 2013.

2012
- M. Gogolik, "Nauczycielu dobry..." Paradygmat nauczyciela religii w świetle rozmowy Jezusa Chrystusa z bogatym młodzieńcem, Poznań 2012.
- G. Łuszczak, Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji i dialogu w dydaktyce szkolnej i katechetycznej, Kraków 2012.
- A. Kiciński, P.T. Goliszek (red.), Catechetica Porta Fidei, Lublin 2012.
- K. Kantowski, W. Lechów (red.), Ku doświadczeniu wiary. Księga dedykowana Księdzu Profesorowi Andrzejowi Offmańskiemu w 70. rocznicę urodzin i 40. rocznicę pracy naukowo-dydaktycznej, Szczecin 2012.
- J. Kochel, Z. Marek SJ, Pedagogia biblijna w katechezie, Kraków 2012.
- R. Czekalski (red.), Kerygma, Biblia, katecheza, ("Studia katechetyczne" t. 8), Warszawa 2012.

GODNE POLECENIA:

Słowniki katechetyczne:
- J. Gaevart, K. Misiaszek (red.), Słownik katechetyczny, Warszawa 2007.
- R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz, W. Spyra (red.), Wokół katechezy posoborowej. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Gerardowi Kuszowi, Opole 2004.

Bibliografie katechetyczne:
- R. Murawski (opr.), Bibliografia katechetyczna 1945-1995, Warszawa 1999.
- R. Czekalski, R. Murawski (opr.), Bibliografia katechetyczna 1996-2000, Warszawa 2002.
- R. Czekalski (red.), Słownik katechetyków polskich XX wieku, Warszawa 2003.
- R. Czekalski (opr.), Bibliografia katechetyczna 2001-2010, Warszawa 2012.