Ogólnopolska konferencja naukowa...

Nowa publikacja...


Programy nauczania religii w Polsce (1918-1939). Materiały źródłowe, Częstochowa 2023, ss. 735. Monografia składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera teoretyczne rozważania na temat istoty, celów, zadań i treści szkolnych programów nauczania powstałych w międzywojniu w Polsce, ukazanych na tle koncepcji programowych wypracowanych w tym czasie przez głównych przedstawicieli pedagogiki i dydaktyki oraz katechetyki. Z kolei druga część stanowi unikalny materiał źródłowy, zawiera bowiem programy nauki religii do wszystkich typów szkół wydane w tym okresie, co wydaje się szczególnie ważne i cenne, gdyż dla wielu znawców problemu część znalezionych i opisanych programów w ogóle dotychczas nie była znana (z recenzji bpa dra hab. Wojciecha Osiala i ks. prof. dra hab. Pawła Mąkosy).

Ogólnopolski Konkurs Katechetyczny


Droga Katechetko! Drogi Katecheto!

Komisja Wychowania Katolickiego KEP objęła patronatem Ogólnopolski Konkurs Katechetyczny „Odmawiajcie różaniec”  organizowany przez Wydawnictwo „Jedność”. Kierowany jest on wszystkich nauczycieli religii. Udział w Ogólnopolskim Konkursie Katechetycznym „Odmawiajcie różaniec” polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej, która ubogaci lekcje religii na jednym z trzech etapów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”:

a. Szkoła podstawowa kl. 1-4 na temat „Objawienia Matki Bożej”,

b. Szkoła podstawowa kl. 5-8 na temat „Sanktuaria maryjne”,

c. Szkoła ponadpodstawowa na temat „Maryja w sztuce”.

Celem konkursu jest przede wszystkim pogłębienie pobożności maryjnej wśród uczniów, przybliżenie im istoty objawień maryjnych oraz zapoznanie z miejscami, w których Matka Boża otaczana jest szczególną czcią. Ponadto konkurs przyczyni się do aktywizacji katechetów i umożliwi im podjęcie twórczej pracy oraz dzielenie się jej owocami z innymi.

Czas na nadsyłanie prac za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.kwj.pl/konkurs mija 30 czerwca 2023 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 sierpnia br., a podsumowanie konkursu i rozdanie nagród – do 30 września br.

W konkursie można wygrać cenne nagrody: laptopy, tablety czy pakiety książkowe do wykorzystania jako upominki dla uczniów startujących w konkursach szkolnych.

Obok Komisji Wychowania Katolickiego KEP konkurs został objęty także patronatem honorowym: Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego, Stowarzyszenia Katechetyków Polskich oraz Akademii Katolickiej w Warszawie.

Wszelkie informacje oraz regulamin i harmonogram konkursu dostępne są po zalogowaniu na stronie www.kwj.pl/konkurs.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Wielkanoc AD 2023

W obliczu tylu dramatów dręczących świat, chrześcijanie wyznają z pokorną ufnością, że tylko Bóg pozwala człowiekowi i narodom przezwyciężać zło, by osiągnąć dobro. Swoją śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystus odkupił nas i nabył „za wielką cenę” (1 Kor 6, 20; 7, 23), uzyskując dla wszystkich zbawienie. Z Jego zatem pomocą dla wszystkich możliwe jest zwyciężanie zła dobrem.

/Jan Paweł II, fgm orędzia na Światowy Dzień Pokoju, 1.01.2005 r./

 Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich

Radosne orędzie Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Jezusa przypomina nam o zwycięstwie nad grzechem i śmiercią. Niech nadzieja, którą dzisiaj przynosi ludzkim sercom Zmartwychwstały Pan, stanie się naszym udziałem, a radość płynąca z wielkanocnego poranka pozwoli odkrywać piękno Bożej prawdy w świecie naznaczonym bólem i niepokojem.

Życzymy, aby Zwycięski Jezus umacniał nas Swoją Boską mocą i mądrością. Niech Jego Chwalebne Ciało, które jest pokarmem na życie wieczne będzie dla każdego z nas źródłem siły w codziennym życiu.

Z wyrazami szacunku i modlitwą, w imieniu Zarządu,

ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ
Przewodniczący SKP

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich,


redakcja kwartalnika biblijno-teologicznego „Verbum Vitae” przygotowuje numer tematyczny  „Odpowiedź Kościoła na sekularyzację” i zaprasza członków SKP do przesyłania tekstów, które wpisują się w tematykę tego numeru.  „Verbum Vitae” należy do prestiżowych czasopism naukowych o znaczeniu międzynarodowym. Jest wydawane przez Sekcję Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Publikowane są w nim artykuły w języku angielskim. Czasopismo jest obecne w naukowej bazie danych SCOPUS. W obowiązujących Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki, „Verbum Vitae” przyznano 100 punktów.

Szczegółowe informacje na temat zasad składania tekstu artykułu naukowego do ww. numeru tematycznego „Verbum Vitae” można znaleźć na stronie czasopisma:  https://czasopisma.kul.pl/index.php/vv/announcement/view/161

 

z wyrazami szacunku i serdecznym pozdrowieniem,

Ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ

Przewodniczący Stowarzyszenia Katechetyków Polskich

Narodzenie Pańskie A.D. 2022

W tę świętą noc spełnia się pradawna obietnica. Czas oczekiwania dobiegł końca i Dziewica wydaje na świat Mesjasza. Jezus rodzi się dla ludzkości poszukującej wolności i pokoju. Rodzi się dla każdego człowieka udręczonego grzechem, potrzebującego zbawienia i spragnionego nadziei.

/św. Jan Paweł II, Pasterka w Bazylice św. Piotra, 2002/

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich,
łącząc się w dziękczynieniu Bogu za dar Świętej Nocy jaśniejącej blaskiem prawdziwej światłości, która wnosi nadzieję w nasz zaciemniony, zalękniony świat, pragniemy życzyć pokoju pełnego wesela. Niech wstawiennictwo św. Jana Pawła II umacnia wiarę i odnawia ufność w Opatrzność Bożą w nadchodzącym 2023 roku.

Z wyrazami szacunku i modlitwą, w imieniu Zarządu,
ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ
Przewodniczący SKP

Pedagogika tolerancji


W dniach 20-21 X 2022 roku na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie odbyło się w formie hybrydowej ogólnopolskie seminarium popularnonaukowe pt. „Pedagogia tolerancji. Między wolnością a odpowiedzialnością”. Stowarzyszenie Katechetyków Polskich objęło patronat honorowym nad tym wydarzeniem. W seminarium aktywnie uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, reprezentujących różne środowiska naukowe w Polsce.  

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi relacjami i do fotogalerii:

https://olsztyn.gosc.pl/doc/7897172.Pedagogika-tolerancji

https://opoka.news/seminarium-popularnonaukowe-pedagogia-tolerancji-miedzy-wolnoscia-a-odpowiedzialnosci

Nowa publikacja...


Propozycja, idąca naprzeciw gorącej dziś dyskusji: jaka winna być edukacja seksualna, a raczej wychowanie seksualne? Oto nowa pomoc dla rodziców, nauczycieli i wychowawców - przewodnik wychowania seksualnego, który ukazał się w wydawnictwie "Jedność" pt. Tak dla wychowania seksualnego. Wprowadzenie do katolickiej pedagogiki seksualnej.
Składająca się z czterech rozdziałów książka Karoliny i Daniela Heinschów oraz ks. prof. Jana Kochela to udana próba łączenia teologicznych i pedagogicznych aspektów motywujących do tworzenia kultury miłowania. Wartością książki jest ukazanie prawd objawionych, czerpanie z opracowań naukowych i ukierunkowanie na ich praktyczne zastosowanie: formowanie postaw, budowanie relacji, rozwój miłości, wspieranie wzrastania w cnocie czystości oraz stymulowanie podjęcia odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka (z recenzji dr hab. Urszuli Dudziak, prof KUL w Lublinie).

Zjazd Stowarzyszenia Katechetyków Polskich


Tegoroczny zjazd Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, odbył się w dniach od 20 do 22 września 2022 r. w Ośrodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach i zgromadził 58 osób. Członkowie Stowarzyszenia podjęli temat: Parafia jutra - wyzwania dla katechezy. Wypracowano wstępne wskazania do dalszych debat prowadzonych w ramach przyszłorocznego spotkania teologów pastoralistów, homiletyków, katechetyków i liturgistów, które odbędzie się w ramach II Kongresu Teologii Praktycznej. Zgodnie ze statutem stowarzyszenia odbyło się również Walne Zebranie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.
    
Fotorelacja ze spotkania:

Kolejna publikacja...


Przedmiotem badań przedstawionych w monografii jest eucharystyczna formacja katechetów i katechizowanych. Podjęto w niej refleksję nad Eucharystią w optyce różnych specjalizacji teologicznych oraz filozofii, nakreślając również perspektywę czasową od pierwszych wieków chrześcijaństwa, aż po współczesne nauczanie Kościoła i spoglądając na tę tajemnicę z punktu widzenia teorii naukowej i praktyki duszpasterskiej i katechetycznej.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z cyklu Evangelii gaudium:

Wokół eklezjologii Franciszka


Wprowadzenie:

Kościół w Polsce przeżywa czas gwałtownych przemian, które przez wielu katolików, w tym księży i teologów, postrzegane są jako upadek albo nawet klęska. Taka ocena rodzi zwątpienie i w efekcie rezygnację lub desperackie działania duszpasterskie.

Na wydarzenia w Kościele trzeba spojrzeć z perspektywy teologicznej. Ecclesia semper reformanda. Kościół zawsze potrzebuje odnowy, nie może więc ustawać w wysiłku zrozumienia siebie samego. Bez tego wysiłku nie jest bowiem możliwe wypełnianie misji, dla której Jezus Chrystus założył Kościół – głoszenia Ewangelii całemu światu. Ten wysiłek, refleksję teologiczną o Kościele, podejmuje również papież Franciszek.

Tematyka:

W trakcie kolejnej konferencji z cyklu Evangelii gaudium chcemy podążyć za papieską myślą o Kościele. Jest ona zakorzeniona w Tradycji, jest rozwinięciem eklezjologii soboru watykańskiego II, jest całkowicie aktualna.

Mamy nadzieję, że studium nauczania Franciszka pomoże nam lepiej zrozumieć naszą sytuację i da impulsy do ufnego kontynuowania misji Kościoła.

Uczestnicy:

Konferencja skierowana jest do teologów i wszystkich zainteresowanych naukowo tematem Kościoła w dzisiejszym świecie.

Terminy:

Konferencja odbędzie się 17 listopada 2022 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Propozycje referatów można składać do 15 października 2022 r.

Informacje szczegółowe:

www.wsd.lodz.pl/evangeliigaudium

Słowo Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023


Rozpoczynany nowy rok szkolny jest darem Pana Boga dla nas wszystkich. Chcemy tworzyć wspólnotę, być razem, uczyć się i pracować nad sobą, każdy według swej roli i powołania. Chcemy razem podejmować wyzwania, które przynosi nowy rok szkolny i katechetyczny.

Program duszpasterski na najbliższy rok zaprasza nas do wiary w Kościół Chrystusowy. Odkrywajmy piękno Kościoła jako wspólnoty, w której możemy doświadczać obecności i działania Boga. Okazją ku temu jest formacja w wielu grupach i ruchach religijnych działających w naszych parafiach. Włączajmy się w życie tych różnorodnych wspólnot formacyjnych. Jest to zaproszenie do wszystkich nas zaangażowanych w wychowanie. Szczególnym czasem doświadczania Kościoła Chrystusowego będą organizowane w przyszłym roku Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Skorzystajmy z tej szansy pogłębienia swojej wiary w Chrystusa i Jego Kościół.

W duchu wiary w Kościół Chrystusowy bądźmy otwarci na wszystkich, których spotkamy na naszej drodze życia. Nieśmy ofiarnie pomoc dla naszych braci i sióstr z Ukrainy. W naszych szkołach i rodzinach okazaliśmy im w ostatnim czasie tak wiele serca i gościnności. Dziękując za to dobro, twórzmy nieustanie wspólnotę, w której jest miejsce dla każdego.

Drodzy Uczniowie! Jesteście bardzo ważnymi członkami Kościoła. Bądźcie posłańcami pokoju Bożego dla swoich kolegów i koleżanek. Czas nauki niech będzie nawiązywaniem i pogłębianiem osobistej relacji z Chrystusem obecnym w Kościele. Otoczcie troską szczególnie tych, którzy przeżywają różnorodne problemy osobiste. Pandemia spowodowała, że wielu młodych ludzi zaczęło cierpieć i odczuwać różne lęki. Starajmy się ich zauważyć, okazując im bliskość i wsparcie.

Drodzy Nauczyciele! Jesteście nam bardzo potrzebni. Bez Was młodzi ludzie tracą możliwość kształcenia się i wychowania. Niech Was nigdy nie zabraknie! Nie zatraćcie poczucia własnego wybrania i potrzeby Waszej nauczycielskiej misji. Dziękujemy Wam za Wasz trud i poświęcenie.

W sposób szczególny dziękujemy wszystkim Nauczycielom religii i Katechetom. Wasza posługa pomaga podjąć młodym odkrywać piękno Kościoła Chrystusowego. Bądźcie silni wobec wszystkich trudności. Podejmujcie wysiłek własnej formacji, aby nauczanie było na najwyższym poziomie. Zachęcajcie swoich bliskich i znajomych do wyboru studiów dających przygotowanie do pracy katechetycznej. Ufam, że dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu nie zabraknie osób chętnych do nauczania religii. Odrzućmy lęki spowodowane myśleniem, że lekcja religii jest przedmiotem trudnym lub niepewnym co do swej przyszłości. Postrzegajmy lekcję religii jako pracę piękną, pewną i potrzebną.

Was, Drodzy Rodzice, proszę o pomoc i życzliwość w dziele wychowania waszych pociech. Miejcie staranie o wychowanie religijne Waszych dzieci. Posyłajcie Wasze dzieci na lekcje religii. Wśród całej troski o wychowanie niech nie zabraknie troski o Pana Boga w życiu Waszych dzieci.

Przeżyjmy twórczo XII Tydzień Wychowania, który rozpocznie się w naszej Ojczyźnie w niedzielę 11 września. Hasłem będą słowa Jezusa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6). Odkrywajmy w Chrystusie drogę i sens wychowania.

Na nowy rok szkolny życzymy wszystkim Bożego błogosławieństwa.

 

W imieniu Komisji Wychowania Katolickiego KEP

+ Wojciech Osial

 

Warszawa-Łowicz, dnia 1 września 2022 r.

"Katecheza wczoraj, dziś i jutro"


Przedstawiciele Stowarzyszenia Katechetyków Polskich wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Katechetycznej "Katecheza wczoraj, dziś i jutro", która odbyła się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w dniu 18 czerwca 2022 r. Mszy św. na rozpoczęcie przewodniczył honorowy członek SKP ks. Kazimierz kard. Nycz. Jednym z prelegentów była wiceprzewodnicząca Zarządu SKP prof. dr hab. Anna Zellma (UWM Olsztyn), która wygłosiła referat nt. Posługi katechetycznej ks. prof. Radosława Chałupniaka. Wydarzeniu towarzyszyła promocja nowego "Leksykonu katechetycznego".

Leksykon katechetyczny


Ukazał się Leksykon katechetyczny pod red. ks. Jana Kochela i ks. Jerzego Kostorza, pierwszy tego typu leksykon w Polsce,
 liczący ponad 800 stron. To kompendium polskiej myśli katechetycznej, skierowane zarówno do praktyków, jak i teoretyków związanych z dziełem nauczania i wychowania w wierze (katechezy). Pomysł takiego opracowania jest kontynuacją wizji zmarłego w 2020 r. ks. prof. dra hab. Radosława Chałupniaka, któremu zadedykowano to dzieło.
Leksykon został opracowany przez liczne grono badaczy i praktyków skupionych wokół Stowarzyszenia Katechetyków Polskich i Instytutu Nauk Teologicznych UO. Wśród 126 autorów haseł są przedstawiciele niemal wszystkich krajowych ośrodków naukowych oraz kilku zagranicznych, co gwarantuje interdyscyplinarność i wszechstronność ujęć zawartych w publikacji. Leksykon stanowi opracowanie o charakterze encyklopedycznym, mogące być przewodnikiem w pełnieniu misji ewangelizacyjnej świadków i sług Słowa.

ZJAZD STOWARZYSZENIA KATECHETYKÓW POLSKICH


Tegoroczny Zjazd SKP odbędzie się w dniach od 20 do 22 września 2022 r. w Porszewicach (ze względu na trudność znalezienia odpowiedniej liczby miejsc noclegowych, związaną z pobytem w Dobrym Miejscu gości z Ukrainy, II Kongres Teologii Praktycznej został przełożony na rok 2023).
Zgodnie z ustaleniami Komitetu organizacyjnego Kongresu tegoroczne spotkania członków poszczególnych Stowarzyszeń koncentrują się wokół tematyki Kongresu Parafia jutra i mają na celu wypracowanie wstępnych wskazań dla dalszych debat prowadzonych w ramach przyszłorocznego spotkania teologów pastoralistów, homiletyków, katechetyków i liturgistów.
ADRES SPOTKANIA:
Ośrodek Konferencyjno-Rekolekcyjny Archidiecezji Łódzkiej
Porszewice 24 C
95-200 Pabianice
POTWIERDZENIE:
Bardzo proszę o potwierdzenie udziału w zjeździe do dnia 6 września 2022 r., informując o wyborze pokoju jednoosobowego/dwuosobowego:
- telefonicznie: ks. Michał Borda – 500175977
- lub mailem na adres: stowarzyszeniekatechetykow@gmail.com

WAŻNE INFORMACJE:
- Poniżej program tegorocznego zjazdu.
- Księży proszę o zabranie ze sobą alby i stuły.
- Fakturę za usługę hotelową będzie można uzyskać na miejscu. Proszę tylko przy potwierdzeniu (zgłoszeniu) udziału podać: nazwę, adres i NIP instytucji.
- Proszę zastanowić się nad wyborem grupy tematycznej do pracy zespołowej.
- Szczegóły zjazdu oraz wszelkie informacje organizacyjne można uzyskać u Sekretarza-Skarbnika.

W oczekiwaniu na wspólne spotkanie serdecznie pozdrawiam i korzystam z okazji, by przekazać w imieniu Zarządu SKP wyrazy należnego szacunku,

ks. dr Michał Borda
Sekretarz-Skarbnik
PROGRAM ZJAZDU STOWARZYSZENIA KATECHETYKÓW POLSKICH
PARAFIA JUTRA – WYZWANIA DLA KATECHEZY

wtorek, 20 września
od godz. 16.00 – zakwaterowanie
godz. 18.00 – kolacja i spotkanie integracyjne

środa, 21 września
(serwis kawowy dostępny bez limitu od godz. 7.00)
godz. 9.00 – śniadanie

SEMINARIUM NAUKOWE
godz. 10.00 – otwarcie i wprowadzenie ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
godz. 10.45 – 11.00 – przerwa kawowa
godz.11.00-12.15 praca w grupach:
      A: wprowadzenie prof. dr hab. Tadeusz Panuś (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
w Krakowie): Katechetyczne przepowiadanie słowa Bożego a wyzwania dla wspólnoty parafialnej.
            B: wprowadzenie prof. dr hab. Elżbieta Osewska (Akademia Nauk Stosowanych
w Tarnowie): Parafia w odniesieniu do innych lokalnych instytucji życia społecznego (gmina, szkoła, kultura, więzi społeczne, nauczanie religii w szkole).
            C: wprowadzenie ks. dr Wojsław Czupryński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie): Formacyjne zadanie parafii (wychowawcze, katechumenalne, katechetyczne, wspólnota wspólnot).
            D: wprowadzenie ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) i dr Elżbieta Tkocz (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Rodzina (Kościół domowy, wychowanie).

godz. 12.30 – Eucharystia
godz. 13.30 – obiad i kawa
godz. 15.00 – prezentacja pracy w grupach i dyskusja: moderator prof. dr hab. Anna Zellma (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

godz. 16.30 – WALNE ZEBRANIE SKP
        ¬– prezentacja nowości wydawniczych
godz. 18.15 – nieszpory
godz. 18.30 – kolacja i spotkanie integracyjne

czwartek, 22 września
(serwis kawowy dostępny bez limitu od godz. 7.00)
godz. 8.00 – Eucharystia
godz. 8.30 – śniadanie
godz. 9.30 – informacje i dyskusja na temat aktualnych problemów w zakresie organizacji nauczania religii i katechezy parafialnej
godz. 10.30 – podsumowanie i zakończenie seminarium naukowego: ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Konferencja...

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich!

Pragniemy zaprosić Katechetyków na uroczystą promocję Leksykonu, która będzie miała miejsce dnia 18 czerwca 2022 roku w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Drzymały 1 w Opolu w ramach uroczystej Mszy św. a potem konferencji (szczegóły na załączonym plakacie). Powyższe wydarzenie będzie również okazją do wspomnienia postaci opolskiego katechetyka ks. prof. Radosława Chałupniaka (5 dni przed 2 rocznicą śmierci), któremu zadedykowany jest niniejszy Leksykon Katechetyczny oraz do świętowania wraz z Katechetykami i Katechetami Złotego Jubileuszu Diecezji Opolskiej.

Zaproszenie w formie nagrania video.     
                 
                                                          Z wyrazami szacunku,
                                                                  Ks. Jan Kochel
                                                                  Ks. Jerzy Kostorz         

Szczegółowe informacje: ks. Jerzy Kostorz, tel. 664 477422, jkostorz@poczta.onet.pl                  

Ogólnopolska konferencja naukowa

Zmarł Michał Małek

XX Europejskie Forum EuFRES w Wiedniu

Zarząd Stowarzyszenia Katechetyków Polskich oraz liczni przedstawiciele tego stowarzyszenia wzięli udział w obradach XX Europejskim forum nauczania religii w szkołach EuFRES pt. Dialog kultur w Europie – Wyzwanie dla szkolnego nauczania religii, które odbyło się w Wiedniu w dniach 20-24 kwietnia 2022 r.
Zgodnie z tradycją EuFRES w konferencji uczestniczyli naukowcy oraz osoby odpowiedzialne za nauczanie religii w szkołach publicznych w poszczególnych krajach europejskich. EuFRES jest niezależnym gremium pedagogiczno-religijnych badań oraz wymiany doświadczeń w obszarze szkolnego nauczania religii. Inicjatywa ta, mając początek w środowisku katolickim, pozostaje otwarta na inne wyznania chrześcijańskie.
Podczas XX Konferencji EuFRES odbyła się debata nad problematyką, dotyczącą wkładu szkolnego nauczania religii w kształtowanie więzi europejskich społeczeństw. Na szczególną uwagę zasługuje kwestia dialogu kultur w Europie, którą przedstawił dr Michael Kuhn z Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE. Tematykę wkładu nauczania religii do dialogu kultur w Europie podjął prof. Sergio Cicatelli z Papieskiego Uniwersytetu Antonianum w Rzymie. Dyskusje w grupach roboczych, które odbyły się po referatach wiodących, zmierzały do wymiany osobistych doświadczeń oraz wypracowania wniosków pedagogiczno-religijnych związanych z tematyką XX Forum.

Nowa publikacja...Charakterystycznym rysem pedagogiki religii wpisującej się w nurt nauk o wychowaniu jest badanie edukacji religijnej, która opiera się na relacjach człowieka z Bogiem. Wymaga działań umożliwiających zrozumienie istoty samej relacji człowieka z Bogiem, a nadto jej znaczenia dla człowieka, po to, by w jego życiu mogło dojść do integracji wymiaru religijnego z innymi jego wymiarami, a zwłaszcza z życiem społecznym i moralnym. To zaś oznacza, że jako dyscyplina nauki pedagogika religii przedstawia konkretną koncepcję pedagogiczną, która jest alternatywą dla edukacyjnych propozycji budowanych na innych zasadach. W realizacji stawianych sobie zadań pedagogika religii korzysta z metod badawczych wypracowanych przez nauki empiryczne, jak i teologiczne oraz z ich dorobku naukowego.

Wielkanoc 2022


„O, zaiste błogosławiona noc,
w której się łączy niebo z ziemią,
sprawy boskie – ze sprawami ludzkimi!"
(Exultet)

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich
Czas Świętego Triduum Paschalnego, czas wspominania i świętowania przejścia Chrystusa przez cierpienie, mękę i śmierć do życia, to szczególne dni, które nam – ludziom wierzącym – przypominają o najważniejszej prawdzie: Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, pokonał śmierć i szatana! Niech ta prawda oświeca nasze życie, przenika serca, niesie otuchę i radość.
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA!!!
Słowa te będą w niedługim czasie rozbrzmiewały niemal na każdym zakątku ziemi. Dodają ducha wszystkim, którzy kroczą drogami wiary. Dzieląc się tą Radosną Nowiną składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne zapewniając o modlitwie.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Katechetyków Polskich,
ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ
Przewodniczący

Kolejna publikacja...


Głównym problemem badawczym tej pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o normatywny, aktualnie realizowany oraz postulowany kształt wychowania dzieci i młodzieży do służby. Tak sformułowana kwestia stanowi o przedmiocie niniejszej pracy. Składają się na nią podstawy teologiczne, uwa­runkowania pedagogiczne, kontekst społeczno-kulturowy lekcji religii w Polsce, aktualny obraz nauczania religii, a także propozycje zmierzające w kierunku rozwoju procesu
wychowania do służby.

TREŚĆ KSIĄŻKI DO POBRANIA TUTAJ

Nowa publikacja

Ukazało się piąte wydanie „Dydaktyki dla katechetów”
opracowane przez ks. Marka Korgula. Jest to pomoc zarówno dla przygotowujących się do posługi katechetycznej, jak i pełniących ją aktualnie. Może być przydatne przy ubieganiu się o kolejny stopień awansu zawodowego.
Wydanie to zostało poszerzone i uzupełnione o aktualne zagadnienia związane ze zmieniającą się sytuacją m. in. w polskim systemie oświaty, pandemią i zdalnym nauczaniem, a także wydaniem nowych dokumentów katechetycznych, zarówno w Kościele powszechnym (Dyrektorium o katechizacji), jak i w Polsce (podstawa programowa i program katechezy). Katecheci otrzymali w tej publikacji wiele propozycji nowych metod, które w znacznym stopniu mogą ubogacić i urozmaicić ich warsztat pracy i posłużyć jeszcze skuteczniejszemu przekazowi wiedzy religijnej. 

Ks. Marek Korgul. Dydaktyka dla katechetów. Świdnica-Legnica 2022. ss. 404. Wydanie V uzupełnione, zaktualizowane.

BEZPŁATNY WEBINAR 

PODSTAWY PRAWNE ZAWODU NAUCZYCIELA RELIGII

Zawód nauczyciela jest jednym z najbardziej skomplikowanych pod względem prawnym zawodów w Polsce. Obowiązują go zarówno przepisy prawa powszechnego jak i prawa oświatowego, które jest bardzo obszerne. W przypadku nauczyciela religii obowiązują go dodatkowo przepisy wewnętrzne prawa kościelnego jak i rozporządzenia ministra oświaty odnoszące się bezpośrednio do pracy nauczyciela religii w szkole. Jak więc odnaleźć się w gąszczu ustaw i rozporządzeń? Do czego jesteśmy jako nauczyciele zobowiązani, a co zależy od naszej dobrej woli? Co jako nauczyciele powinniśmy wiedzieć, aby spokojnie funkcjonować w systemie oświaty? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą treści poruszane podczas tego webinarium. Podczas zajęć będziemy w małych grupach odpowiadać na sytuacje problemowe z „życia codziennego” nauczyciela odwołując się do obowiązujących obecnie przepisów prawa oświatowego i powszechnego. Każdy uczestnik webinarium otrzyma certyfikat.

Termin: środa 9 lutego 2022 r. godz. 17.00-20.00 (zapisy do 8 lutego do godz. 15.00). Zapisy pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqa_1_yzh4QGETH4vkRRy1Mo-qqV4E38WPHaLdCYDhIBAKYQ/viewform

Szczegóły: https://nowe.katechizmy.pl/webinaria-wydawnictwa-wam-dla-katechetow-i-nauczycieli-2021-2022/

Nowa publikacja...


Tożsamość i kompetencje katechetów. Studium katechetyczne w świetle badań katechetów diecezji pelplińskiej.
Niezwykle ważną funkcję w dziele misji nauczycielskiej Kościoła pełnią katecheci. Podejmują oni zadania związane z głoszeniem orędzia zbawczego w ramach systematycznej katechezy realizowanej w głównej mierze w środowisku szkolnym, ale także i w parafii. Posługa, którą pełnią wpływa na kształtowanie wiary i postaw religijnych młodego pokolenia Polaków. Dlatego też Kościół od zawsze troszczył się i zabiegał o należyte przygotowanie katechetów. Wykształcony i kompetentny katecheta, charakteryzujący się zintegrowaną tożsamością jest gwarantem efektywnie prowadzonej katechezy.
Niniejsza rozprawa wpisuje się w nurt katechetycznych badań empirycznych. Główny problem badawczy sformułowany został za pomocą pytania: Jaki jest stan tożsamości i posiadanych kompetencji wśród katechetów diecezji pelplińskiej? W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytanie, za pomocą kwestionariusza ankiety, przeprowadzone zostały badania wśród katechetów tej diecezji. Pozyskane dane pozwoliły zweryfikować, na jakim etapie asymilacji własnej tożsamości znajdują są katecheci diecezji pelplińskiej oraz jaki poziom niezbędnych kompetencji posiadają.

Kolejna publikacja...


Przedmiotem badań przedstawionych w monografii jest komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce z wiernymi i otoczeniem zewnętrznym w okresie pierwszej fali pandemii Covid-19. Interdyscyplinarne badania zrealizowano w paradygmacie badawczym J. Cardina, obejmującym trzy etapy naukowej eksploracji: widzieć – ocenić – działać. (...) Stosując metodę analizy krytycznej i wnioskowania, dokonano syntetycznej oceny komunikacji Kościoła w hermeneutycznym kluczu trzech podstawowych funkcji Kościoła: prorockiej, kultycznej i pasterskiej. Procedura ta pozwoliła zamknąć trzeci etap badawczy rekomendacjami teologicznopastoralnymi i duszpasterskimi adresowanych do Kościoła katolickiego w Polsce (rozdział V Raportu). Cechą znamienną realizacji w okresie pierwszej fali COVID-19 zarówno funkcji prorockiej, jak i kultycznej była mediatyzacja przepowiadania i sprawowania sakramentów, szczególnie Eucharystii. Przyniosło to nowe sposoby uczestniczenia w kulcie, w liturgii, w sakramentach (Eucharystia, sakrament pokuty i pojednania) oraz zauważalny trend prywatyzacji wiary. Tym samym postawiło Kościół przed koniecznością poszukiwania nowych form duszpasterstwa.

Link do pobrania monografii tutaj 

Narodzenie Pańskie AD 2021

Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym. /św. Jan Paweł II/

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich,

z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby doświadczenie spotkania z Nowonarodzonym owocowało podziwem tajemnicy bliskości Boga i człowieka. Niech stanie się ono niewyczerpanym źródłem radości i rozpala serca do coraz większej gorliwości w posłudze na rzecz katechezy.

Każdy dzień nadchodzącego Nowego Roku 2022 niech będzie szansą dostrzeżenia, że każdy człowiek jest jedyny i niepowtarzalny.

Z wyrazami szacunku i modlitwą, w imieniu Zarządu,

ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ
Przewodniczący

ks. dr Michał Borda
Sekretarz-Skarbnik

Kolejna publikacja:
Nowa ewangelizacja w nauczaniu Jozepha Ratzingera - Benedykta XVI

Celem monografii jest ukazanie nowej ewangelizacji w rozumieniu Josepha Ratzingera - Benedykta XVI. Autor posłużył się metodą analizy nauczania kardynała i papieża. Większość tekstów została zaczerpnięta z okresu pontyfikatu, jednak analizie poddano również wcześniejsze wypowiedzi J. Ratzingera, dzięki czemu możliwe było przedstawienie jego myśli na temat nowej ewangelizacji w szerokiej perspektywie czasowej. Książka zawiera pięć rozdziałów. W pierwszym z nich zostały przedstawione obszary nowej ewangelizacji według stopnia zaangażowania w praktykę życia chrześcijańskiego: tradycyjnie chrześcijańskie, dechrystianizujące się i zdechrystianizowane. W rozdziale drugim zostały opisane zasady nowej ewangelizacji: powszechności, nowości i pokory. W rozdziale trzecim zostały ukazane formy nowej ewangelizacji: głoszenie słowa Bożego, liturgię i sakramenty, świadectwo życia chrześcijańskiego, praktykę modlitwy, doświadczenie cierpienia oraz wyraz artystyczny. W rozdziale czwartym zostały przedstawione treści nowej ewangelizacji: nawrócenie, królestwo Boże, Jezus Chrystus oraz życie wieczne. W rozdziale piątym zostały opisane narzędzia nowej ewangelizacji wskazane przez Benedykta XVI: Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji oraz środki społecznego przekazu.

RORATY 2021 - „Budujemy żywy Kościół”

Zapraszamy na roraty z „PROMYCZKIEM”. W tym roku razem z Martyną, Dawidem, Zosią oraz ich wujkiem Andrzejem, jezuitą, udamy się w podróż do Rzymu, gdzie podróżnicy spotkają Ojca Świętego Franciszka. Dowiedzą się, co robi na co dzień papież oraz poznają wielkich świętych, którzy w ciągu wieków budowali Kościół z wielkiej litery, czyli uczyli ludzi jak być świętymi: św. Józefa, św. Ignacego Loyolę, św. Maksymiliana Kolbe, św. Jakuba Apostoła, bł. Marię Teresę Ledóchowską oraz bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Na początku rorat dzieci otrzymają tekturową planszę, którą będą każdego dnia uzupełniać postacią świętego lub fragmentem Bazyliki św. Piotra w Rzymie. W ramach kazania obejrzą animowany film lub odsłuchają nagranie audio, po czym odpowiedzą na kilka pytań. Istnieje również możliwość zamawiania indywidualnych pakietów dla rodzin oraz obejrzenia filmów każdego dnia rano na kanale YouTube „Promyczek NS”. Zapraszamy aby zapoznać się z propozycją: https://sklep.promyczek.pl

Sympozjum
Stowarzyszenia Katechetyków Polskich


W Częstochowie w dniach 21-22 września 2021 r. odbyło się sympozjum Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. Tematem spotkania była refleksja naukowa nad zagadnieniem: Kościół a Młodzież: Młodzież w Kościele – Młodzież bez Kościoła. W spotkaniu brało udział prawie sześćdziesięciu wykładowców katechetyki z Polski. Wśród uczestników byli także członkowie i konsultorzy Komisji Wychowania Katolickiego KEP na czele z przewodniczącym Komisji – bp. dr. hab. Wojciechem Osialem. Podczas sympozjum wygłoszono referaty. Ks. prof. Sławomir Zaręba w wymiarze socjologicznym zwrócił uwagę na temat: Młodzież a Kościół: przełamywanie instytucjonalnego monopolu. Ks. prof. Dariusz Kurzydło poruszył temat psychologicznych trudności w duszpasterstwie i pracy wychowawczej z młodzieżą. O. dr Emilian Gołąbek zaprezentował temat: Młodzi między radykalną sekularyzacją a świadomą i osobistą wiarą. Naglące wyzwanie dla katechezy – ratować wiarę młodych, natomiast dr Mateusz Tutak wygłosił referat: „Młodzieńcze, tobie mówię wstań!” (Łk 7,14). Odnowa duszpasterstwa młodzieżowego w Polsce w świetle Adhortacji Christus vivit. Spotkanie było także okazją do podjęcia ożywionej dyskusji na temat współczesnej sytuacji osób młodych. Podkreślano niezwykle szybki dynamizm przemian społecznych i kulturowych, będący wyzwaniem dla całej wspólnoty Kościoła.

Kolejna publikacja


Już autor Listu do Hebrajczyków zachęcał: „Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże” (Hbr 13, 7). Wierny tym słowom ks. Marcin Falkowski ocala od zapomnienia katechetyczne dzieło podjęte przez archidiecezję warszawską w ciągu 25 lat od chwili dokonanej w 1992 r. reorganizacji struktur Kościoła katolickiego w Polsce. Przeprowadzone z dużą dociekliwością badania nad stanem katechizacji w archidiecezji warszawskiej prowadzą Autora do ważnego stwierdzenia, że stolica i okoliczne miejscowości są bardzo trudnym środowiskiem ewangelizacji. Mimo wielu podejmowanych w archidiecezji warszawskiej działań o charakterze katechetycznym proces laicyzacji i sekularyzacji postępuje tu najintensywniej, co widać w skali całego kraju. Mając na uwadze te wyzwania, Autor prezentuje cenne propozycje odnowy działalności katechetycznej i wskazuje nowe modele duszpasterzowania w archidiecezji warszawskiej w sposób erudycyjny i interesujący.

/fgm recenzji/

ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś
Wydział Teologiczny UP JPII w Krakowie

Nowa publikacja


W publikacji został zaprezentowany rozwój programów zarówno ściśle katechetycznych, jak i dotyczących nauczania religii. W pierwszej części zamieszczono analizy podejmujące problematykę programów nauki religii w aspekcie historycznym w okresie międzywojennym. Druga część kontynuuje wątek historyczny, przybliżając zagadnienie programów nauczania religii począwszy od okresu powojennego, a skończywszy na transformacji ustrojowej. Z kolei ostatnia część zogniskowana jest na istotnych elementach programów nauczania religii od momentu powrotu religii do szkół po czasy współczesne.

Niech lektura tej publikacji przyczyni się do poznania korzeni aktualnych programów i uświadomienia sobie, że tworzymy ważne ogniwo, między przeszłością a przyszłością, w procesie przekazywania prawdy Bożej, stając się - poprzez tworzenie i realizację treści programowych - narratorami historii zbawienia i współtwórcami historii katechezy.   

Ze Wstępu

Ks. bp dr hab. Wojciech Osial

Przewodniczący KWK KEP


Zamówienia:
Referat Katechetyczny w Częstochowie
katecheza@archiczest.pl
34/3241044; 505829718
cena: 50 zł

Książka doceniona w Watykanie


Monografia prof. ks. prof. dra hab. Zygfryd Glaesera (z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego) i prof. dr hab. Anny Zellma (z Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurkiego w Olsztynie) pt. Die ökumenische Pädagogik von Papst Franziskus. Auf dem Weg zu einem neuen Verständnis von Martin Luther und seinem Erbe, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag 2021, ss. 124, bedąca owocem ich wspólnych badań naukowych, została zauważona  – jako godna polecenia – w Watykanie (Vatican News). Przedmowę do monografii napisał kardynał Kurt Koch, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją: https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2021-07/buchtipp-oekumene-paedagogik-papst-franziskus-glaeser-zellma.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-DE

Nowe publikacje

Pedagogika Dobrej Nowiny

Książka podejmuje próbę refleksji nad zagadnieniem pedagogii obecnej na kartach Pisma Świętego. Autorzy pracy zawężają teren swoich badań do tekstów Ewangelii, z których treści widzą możliwość i potrzebę wyprowadzenia założeń pedagogicznego myślenia i działania. Główny problem pracy zawarli w pytaniu: co to znaczy, że współczesne myślenie i pedagogiczne działanie może budować swoje podstawy na wiekowym doświadczeniu chrześcijaństwa? […]

Z recenzji ks. prof. dr. hab. Jerzego Bagrowicza

Geneza pedagogiki religii-PL

Seria dostępna bezpłatnie pod tym linkiem:

https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/index.php/ss

pełna wersja PL

https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/pr_pl.pdf


Religious padagogy-ENG

Seria dostępna bezpłatnie pod tym linkiem:

https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/index.php/ss/catalog/view/29/65/158-2


Ogólnopolska Konferencja Naukowa


Katedra Katechetyki Fundamentalnej i Materialnej i Koło Naukowe Katechetyków UKSW zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową 
pod patronatem Komisji Wychowania Katolickiego KEP i Stowarzyszenia Katechetyków Polskich 
"Katecheta - rozważny czy romantyczny?" 
Konferencja odbędzie się zdalnie 12 maja 2021 o godz. 11.00. Szczegóły na plakacie.

Europejskie Forum Nauczania Religii w Szkole (EuFRES)


W dniu 9 kwietnia tego roku odbyło się spotkanie on-line członków Europejskiego Forum Nauczania Religii w Szkole poświęcone edukacji religijnej w warunkach pandemii. Prezydentem Forum (tak się nazywa stanowisko kierownicze) jest ks. dr hab. Roman Buchta. Jestem również członkiem tegoż Forum. Kuratorium EuFRES wydało komunikat końcowy, który pozwalam sobie przesłać, jednocześnie zachęcając do zapisania się do Forum. Gdyby ktoś był zainteresowany, można kierować swój akces do ks. Buchty: roman.buchta@katowicka.pl

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB

Przewodniczący SKP

Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

Programy katechetyczne w polskim systemie oświaty – między przeszłością a teraźniejszością

16.04.2021 (piątek) godz. 17.00-20.00

Aby uzyskać dostęp do transmisji oraz zaświadczenie potwierdzające udział trzeba wcześniej przesłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza, który jest dostępny na stronie Referatu Katechetycznego w Częstochowie (organizator): https://katecheza.archiczest.pl/sympozja/. Rejestracja uczestników trwa do wtorku 13 kwietnia br. Po zakończeniu rejestracji zostanie przesłany link do transmisji.

Międzynarodowa konferencja naukowa

Katecheza parafialna i szkolna w zbawczym dziele człowieka

15.04.2021 (czwartek) godz. 8.30.

Realizacja wydarzenia będzie odbywać się ONLINE Celem konferencji jest przedstawienie praktycznych sposobów i metod wykorzystywanych podczas katechezy, która jest jedną z ważnych form posługi głoszenia słowa Bożego w parafiach i szkołach.
Osoby zainteresowane wysłuchaniem poszczególnych wystąpień prosimy o przesłanie najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2021 roku prośby o dołączenie do grupy na adres: martin.tkac@unipo.sk
Język konferencji: słowacki, polski, czeski.

WIELKANOC  2021

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich,

trudne problemy, jakie przeżywamy w związku z panującą pandemią, niech nie osłabiają naszej wiary, że naszą obroną jest Zmartwychwstały Pan nasz Jezus Chrystus, w którego mocy jest całkowite ocalenie człowieka. Nie zaniedbujmy jednak wszystkich ludzkich środków w celu walki z pandemią. W tym czasie, gdy świętujemy Zmartwychwstanie Pana, wzmacniajmy naszą wiarę w Jego zbawczą i leczącą moc, która niech rozpala się w nas poprzez modlitwę, uczestnictwo w Eucharystii, dzieła miłości oraz ufną nadzieję. Zdumiona oraz zasłuchana w słowa Pana Maria Magdalena niech będzie dla nas przykładem, aby wciąż, jak ona, głosić: Pan zmartwychwstał i to mi powiedział…

W imieniu Zarządu SKP pragnę życzyć Państwu i Państwa Rodzinom błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, Bożego pokoju, zdrowia, twórczych myśli w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz wszelkiej pomyślności –

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB

Przewodniczący SKP

Zmarł bp Gerard Kusz


W poniedziałek, 15 marca przed godziną 17.00 odszedł do Pana bp Gerard Kusz, emerytowany biskup pomocniczy diecezji gliwickiej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się wg następującego porządku:
  • 19 marca (piątek) o 19:00 - eksporta i Msza św. w katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach.
  • 20 marca (sobota) o 11:00 - Msza św. w katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza. W godzinach popołudniowych (niebawem zostanie podana) odbędzie się Msza św. w parafii św. Anny w Dziergowicach (rodzinna parafia bp. Kusza), a następnie złożenie ciała na miejscowym cmentarzu.

Link. https://gliwice.gosc.pl/doc/6772139.Zmarl-biskup-senior-Gerard-Kusz


Bp Gerard Kusz urodził się 23 października 1939 roku w Dziergowicach. Szkołę Podstawową ukończył w rodzinnych Dziergowicach. Maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Raciborzu. Studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie rozpoczął w 1957 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 roku w Opolu. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Gliwicach i Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. W latach 1973-1974 pełnił funkcję prefekta w WSD Śląska Opolskiego w Nysie. Studia na KUL (w specjalizacji katechetycznej) rozpoczął w 1974 roku. W 1976 roku uzyskał tytuł magistra teologii, a w 1978 roku obronił pracę doktorską. W 1978 roku został mianowany wykładowcą katechetyki, pedagogiki i teologii pastoralnej w WSD Śląska Opolskiego w Nysie. W tym też czasie pełnił funkcje: członka Rady Naukowej Diecezjalnego Instytutu Pastoralnego w Opolu (Filia KUL), diecezjalnego wizytatora nauki religii, cenzora książek religijnych, sekretarza Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów oraz prezesa wojewódzkiego oddziału TP KUL w Opolu. W latach 1983-1985 był wicerektorem WSD Śląska Opolskiego w Nysie. Dnia 27 czerwca 1985 roku mianowany został biskupem pomocniczym diecezji opolskiej. Konsekracja miała miejsce 15 sierpnia 1985 roku. W diecezji opolskiej powierzono jego pieczy: sprawy katechetyczne, wizytatorów diecezjalnych, sprawy kultury chrześcijańskiej, Klubów Inteligencji Katolickiej, TP KUL, sprawy rekolekcyjno-formacyjne laikatu. Sprawował szczególną opiekę nad raciborskim rejonem duszpasterskim. 25 marca 1992 roku został biskupem pomocniczym nowopowstałej diecezji gliwickiej. W diecezji pełni funkcje: wikariusza generalnego, przewodniczącego Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej. Od 1985 roku należy do Komisji Katechetycznej Episkopatu Polski. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. W czasie swojej posługi w diecezji gliwickiej był Przewodniczącym Wydziału Nauki i Kultury Kurii Gliwickiej oraz Wikariuszem Generalnym. Należał do Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów. Dużo uwagi i czasu poświęcał katechetom w diecezji. Chętnie udawał się z posługą pasterska do wspólnot w diecezji. W dniu 15 listopada 2014 roku, w związku z przekroczeniem wieku emerytalnego, papież przyjął jego rezygnację z urzędu biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej.

Wysoka ocena za monografię


Jest nam niezmiernie miło podzielić się ogromną radością i sukcesem naukowym w postaci monografii, będącej owocem wspólnych badań naukowych, prowadzonych przez ks. prof. Zygfryda Glesera z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego i prof. Annę Zellmę z Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Monografia została opublikowana w wydawnictwie z poziomu II: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag (Göttingen) z przyznaną liczbą 300 punktów. To bardzo wysokie osiągnięcie naukowe o zasięgu międzynarodowym.

Tytuł monografii: Die ökumenische Pädagogik von Papst Franziskus. Auf dem Weg zu einem neuen Verständnis von Martin Luther und seinem Erbe, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, 2021, ss. 124.

Przedmowę do monografii napisał kardynał Kurt Koch, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Promocja książki została zaplanowana przez Wydawnictwo w Niemczech – na 12 kwietnia 2021 roku.

https://www.kulturkaufhaus.de/de/detail/ISBN-9783847112808/Glaeser-Zygfryd/Die-%C3%B6kumenische-P%C3%A4dagogik-von-Papst-Franziskus

Zachęcamy do lektury.

Nominacja profesorska 

ks. Pawła Mąkosy


Ks. Paweł Mąkosa, kapłan diecezji radomskiej otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Nadał go 14 stycznia prezydent Polski Andrzej Duda. Gratulacje!
http://www.katechetyka.eu/nominacja-profesorska-ks.-pawla-makosa,607.html


Narodzenie Pańskie A.D. 2020


Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich,
Boże Narodzenie w tym roku jakże inne w specyficznych okolicznościach, ale przecież wciąż takie samo w swej istocie: pełne uzdrawiającej wszystko miłości, niezachwianej nadziei i żywej wiary, że w Jezusie Chrystusie jest pełnia naszego życia. Tę prawdę nieśmy w naszym nauczaniu, aby Dobra Nowina wciąż była głoszona dla duchowego umocnienia człowieka.
Bądźmy razem w serdecznej bliskości w rodzinie, w solidarnej pamięci o sobie i odbiorcach naszego nauczania. 
Niech Nowonarodzony Pan dodaje nam otuchy i obdarza duchem radości z tajemnicy Jego przyjścia.

W imieniu Zarządu SKP,
Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB, przewodniczący

Multimedialny kalendarz na Adwent

"Przeżywaj z całą rodziną ADWENT - propozycja wirtualnego kalendarza adwentowego opracowana przez Wydział Katechetyczny w Katowicach. Niezwykły dźwięk (ponad 100 tyś, wejść) i zaangażowanie rodzin”.
Link: holyweek.plProjekt „Holyweek – Rodzinny Kalendarz Adwentowy” jest całościową propozycją rodzinnego przeżycia czasu Adwentu opracowaną przez Wydział Katechetyczny w Katowicach. W ramach jego funkcjonowania dostępne są następujące moduły:

Roraty online o 6:45 i 18:00 na podstawie materiałów Małego Gościa Niedzielnego o Eucharystii pt.: „Cud nad cudami” wraz ze słuchowiskami dla rodziców i dzieci. Uczestnicy rorat mają szansę zbierać wirtualne obrazki przy pomocy czterocyfrowych kodów ogłaszanych podczas rorat lub na poszczególną prośbę uczestników, którzy włączyli się w roraty we własnej parafii.
„Czas dla nas” – rodzinne postanowienie adwentowe na każdy dzień
„Miernik światła” – propozycja czynienia dobra na każdy dzień
„Księga tradycji” – opisuje symbolikę Adwentu oraz związane z nim zwyczaje
Konkurs z ciekawymi nagrodami dla zarejestrowanych uczestników
Projekt Holyweek jest także bogatą bazą materiałów pomocnych do przeprowadzenia katechezy online. Zachęcamy do zobaczenia jego zapowiedzi graficznej; zaproszenia do jego realizacji uczestniczących w nim rodzin oraz odwiedzin na stronie Holyweek.pl.

Odszedł
ks. prał. Tadeusz Biały


W czwartek, 5 listopada br., w wieku 67 lat zmarł ks. prał. Tadeusz Biały,
archidiecezjalny duszpasterz młodzieży, wicedyrektor Wydziału Nauki Katolickiej, redaktor przemyskiej edycji tygodnika katolickiego Niedziela, gremialny kanonik Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Przemyślu i w parafii pw. św. Leonarda w Turbii (diec. sandomierska):

w sobotę, 7 listopada 2020 r.: 

  • Msza święta w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu o godz. 10.00 w intencji zmarłego Księdza Prałata

w niedzielę, 8 listopada 2020 r.:

  • MSZA ŚWIĘTA pogrzebowa w parafii pw. św. Leonarda w Turbii (diec. sandomierska) o godz. 14.00. Po niej pochówek na miejscowym cmentarzu.

Radio FARA przeprowadzi transmisję radiowo-telewizyjną zarówno z Przemyśla, jak i z Turbii.


Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei.

Odszedł ks. dr Artur Filipiak


W Poznaniu w nocy 2 listopada zmarł ks. dr Artur Filipiak, przez lata redaktor naczelny ogólnopolskiego miesięcznika „Katecheta”. Miał 45 lat.


Ks. Artur Filipiak urodził się w Szamocinie, Liceum Ogólnokształcące ukończył w Rogoźnie. Był kapłanem archidiecezji poznańskiej, absolwentem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i jego wykładowcą.

Przyjaźniliśmy się, mimo iż byłem od Niego o 14 lat starszy. Lubił ludzi i był otwarty na każdego człowieka. Był mądry, inteligentny i pracowity – wspomina bp Szymon Stułkowski.
Zbliżył nas Wiedeń, gdzie Artur, podobnie jak ja, studiował. Promotor Jego pracy doktorskiej, profesor Martin Jägle, powiedział podczas uroczystości wręczenia dyplomu doktorskiego na Uniwersytecie Wiedeńskim: Ksiądz Artur był najlepszym doktorantem jakiego miałem. Wszystkim profesorom życzę takiego studenta, ale niestety, to ja już go miałem – mówi KAI poznański biskup pomocniczy.
Zapewnia też, że wiele nauczył się od młodszego kolegi. Będzie nam Ciebie, Arturze, brakowało. W duszpasterstwie, na Wydziale Teologicznym UAM, w Kurii, wśród nauczycieli religii i dyrektorów szkół – mówi bp Stułkowski. Pomagał zranionym przez Kościół.

W 2020 r. ks. Filipiak zaangażował się w tworzenie Regionalnego punktu konsultacyjnego dla osób zranionych w Kościele. Był całkowicie oddany tej inicjatywie, dbał o każdy najdrobniejszy szczegół. Cieszył się, że ludzie świeccy będą mogli przyjść z pomocą osobom dotkniętym przemocą seksualną – wyjaśnia ks. Maciej Szczepaniak.

Ks. Filipiak był dyrektorem Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej. Nie stronił tam od trudnych zadań, był lubiany przez katechetów, których sam wcześniej uczył na uniwersytecie – wspomina rzecznik archidiecezji poznańskiej.

Regularnie publikował homilie w „Bibliotece Kaznodziejskiej”. W ostatnich latach z oddaniem opiekował się osobą niepełnosprawną cierpiącą na ciężką chorobę neurologiczną, chorym towarzyszył także na rekolekcjach.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 i 7 listopada: 

- piątek 6 listopada br.:

  • Wprowadzenie i Msza św. o godz. 19.00 w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu

- sobota 7 listopada br.:

  • Msza św. pogrzebowa o godz. 12.00 w parafii pw. św. Wita w Rogoźnie. Przed Mszą św., o godz. 11.30, modlitwa różańcowa;
Pogrzeb na cmentarzu parafialnym po Mszy św.

Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei.


41. Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

Nowa epoka polskiej katechezy


20.11.2020 (piątek) godz. 16.00-20.00

Sympozjum odbędzie się w formule on-line za pomocą aplikacji Zoom

Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ


       Prowadzący: ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL

16.00-16.15 Otwarcie sympozjum

16.15 – 16.45 – Geneza nowego Dyrektorium o Katechizacji (ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL)

16.45 – 17.15 Główne idee nowego Dyrektorium o Katechizacji (prof. dr hab. Anna Zellma, UWM OIsztyn)

17.15 – 17.45 Założenia Podstawy programowej katechezy z 2018 roku (ks. dr hab. Waldemar Janiga, UPJPII Kraków)

17.45-18.00 Przerwa

 Prowadzący: ks. prof. dr hab. Marian Zając

18.00-18.30 Wytyczne Programu nauczania religii z 2018 roku (ks. dr Jarosław Kowalczyk, PWT Wrocław)

18.30-19.00 Covid-19 jako wyzwanie dla katechezy szkolnej (dr Joanna Staniś-Rzepka, UAM Poznań)

19.00-19.30 Katecheza parafialna dzieci i młodzieży w czasie pandemii (ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL, ks. dr Łukasz Simiński, UMK Toruń, ks. dr Damian Broda, Cieszyn)

19.30-20.00 Dyskusja

20.00 Zakończenie sympozjum


Odszedł ks. prał. dr Bronisław Twardzicki

W dniu 29 sierpnia 2020 r. w wieku 91 lat odszedł do Domu Ojca ks. prał. dr Bronisław Twardzicki,
zasłużony wykładowca i teoretyk katechetyki,
wieloletni profesor WSD w Przemyślu
oraz pracownik Kurii i Sądu Metropolitalnego w Przemyślu.

Pogrzeb odbył się 2 września w Warzycach (diecezja rzeszowska).

„Nauczyłem się żyć, nauczyłem się wykorzystywać dobrze czas, nauczyłem się, jak kochać i być kochanym, nauczyłem się… NADZIEI, że choć moje życie kiedyś przerwie śmierć, jednak po tej śmierci będzie nowe życie. Cenię sobie to życie, bo jest ono szkołą nieba. Nawet Bóg zechciał „zapisać się” do tej szkoły – Jezus narodził się i żył jako człowiek. Cenię sobie to życie, bo ono przygotowuje mnie do wieczności. Niektórzy mówią, że w niebie będzie nudno, a ja im odpowiadam: „A co to jest nuda?” Nie nudziłem się od wielu, wielu lat. Nie dlatego, że jestem jakimś pracoholikiem, ale dlatego że życie z Bogiem w żaden sposób nie jest nudne. Jest przygodą nie do opisania. Zawsze coś się znajdzie do zrobienia. Zawsze mogę coś poczytać, czegoś nowego się nauczyć. Zawsze mogę wyjść do ludzi, by z nimi porozmawiać, by ucieszyć się nimi, by dzielić z nimi radości i cierpienia. Jeśli brakuje wiary, życie jest nudne, jeśli jest ta wiara, jeśli troszczę się o tę wiarę, poznaję ją i rozwijam, to nie ma nudy! Trzeba przestać się nudzić i zacząć żyć, bo w niebie będziemy żyć całą pełnią”

/Fragment  listu ks. prof. Radosława Chałupniaka, dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego na święto św. Szczepana, 26 grudnia 2019/Szanowni i Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich,

  23 czerwca b.r. odszedł do Domu Ojca Ksiądz prof. dr hab. Radosław Chałupniak. Pożegnaliśmy Go w czasie uroczystości pogrzebowych, które odbyły się 26 i 27 czerwca b.r. Dziękowaliśmy za dar Jego życia, kapłaństwa i pracy naukowej na rzecz katechezy w Polsce oraz prosiliśmy o dar Życia w Obecności Zmartwychwstałego. W gronie polskich katechetyków był osobą znaną i cenioną. Wnosił wiele dobra, życzliwości, mądrości, radości – jako człowiek, przyjaciel, kolega, profesor, członek zarządu SKP.

  Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy łącząc się w bólu ze wspólnotą Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych, przesłali listy kondolencyjne oraz włączyli się w inicjatywę odprawienia Mszy Świętych gregoriańskich w miesiącu lipcu i sierpniu.

Ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO

Odszedł ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak

Dzisiaj (23 czerwca) w nocy odszedł do Domu Dobrego Taty nasz Przyjaciel, Kapłan, Profesor, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. RIP.
W święto św. Szczepana 2019 roku, w liście uczelni adresowanym do parafii diec. opolskiej, podzielił się poruszającym świadectwem:
"Nauczyłem się żyć, nauczyłem się wykorzystywać dobrze czas, nauczyłem się, jak kochać i być kochanym, nauczyłem się… nadziei, że choć moje życie kiedyś przerwie śmierć, jednak po tej śmierci będzie nowe życie".

Szczegóły dotyczące pogrzebu:
Eksportacja – piątek, 26 VI 2020 r. godz. 18.00 w kościele pw. św. Szczepana w Brynicy koło Opola;
Pogrzeb – sobota, 27 VI 2020 r. godz. 10.00 w kościele pw. św. Szczepana w Brynicy;
Msza św. żałobna – poniedziałek, 29 VI 2020 r. godz. 18.00. w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu, ul. Drzymały 1.

Katechetycy wybierający się na uroczystości pogrzebowe śp. ks. Radka, proszeni są o kontakt mailowy lub telefoniczny z ks. dr hab. Jerzym Kostorzem, prof. UO
e-mail.: jkostorz@poczta.onet.pl
kom.: +48 664 477 422

Odeszła Renia GrochowskaW ostatni poniedziałek do Domu Dobrego Taty odeszła 
Renia Grochowska, Mama i Katechetka,
oddana także polskiej i kulowskiej katechetyce.Łączymy się z  najbliższymi, mężem, dziećmi, przyjaciółmi. RIP.Wielkanoc AD 2020

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich,

w jakże odmiennej od dotychczasowej rzeczywistości świętujemy największe Tajemnice naszego zbawienia. Wierzymy jednak, że Jezus Chrystus jest Panem śmierci i życia i potrafi nas wyprowadzić nawet z największej niedoli. Powierzamy mu więc nasze życie, prosząc, aby wciąż był z nami i ustrzegł nas od wszelkiego zła.

Niech świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego utrwali w nas więź rodzinną i wspólnotową oraz doda nadziei na zwycięstwo dobra nad złem. Pokój Wam!

ks. prof.dr hab. Kazimierz Misiaszek

Przewodniczący SKP

Rok 2012 przed domem rekolekcyjnym w Częstochowie

Wykładowcy katechetyki

Na wydziałach i w seminariach prowadzimy zajęcia,
które mają przygotować studentów teologii
do animowania katechezy w różnych środowiskach,
a także profesjonalnego wsparcia katechezy rodzinnej.

Godne polecenia...Zachęcamy do lektury nowej książki ks. Andrzeja Jasnosa, pt. Mój Bóg. Obraz Boga u współczesnej młodzieży. Studium katechetyczne... o młodych, katechezie i wartościowych badaniach.

O nowych dokumentach...


- Ks. Albert Wołkiewicz, „Program nauczania” czy „program do uczenia się” religii?

- Ks. Jan Szpet, Założenia nowych dokumentów katechetycznych

- Anna Zellma, Nowe dokumenty programowe nauczania religii w warsztacie pracy metodycznej katechety

 - Ks. Jarosław Kowalczyk, Ks. Marek Korgul, Kształtowanie postaw religijnych na katechezie w kontekście nowej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce

-  Aneta Rayzacher-Majewska, Jak przeprowadzić pomiar dydaktyczny z religii?

 - Michał Małek, Wykorzystanie mediów na katechezie po wprowadzeniu Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce 

Boże Narodzenie AD 2019

„Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granicę nieskończony…”

Wielce Szanowni Członkowie
Stowarzyszenia Katechetyków Polskich,
stajemy po raz kolejny zdumieni nad tajemnicą Betlejemskiej Nocy. W małym Dziecięciu odkrywamy wielkiego Boga, który z miłości uniżył samego siebie, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. 
W pasterzach odkrywamy wartości ubóstwa, kształtujące w nas otwarcie na wszystkich potrzebujących. 
W Mędrcach dostrzegamy pokorę, wzywającą nas do uznania prawdy, która jest ponad nami, i głoszenia ją światu.
Życzę w imieniu Zarządu SKP błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, pełnych miłości spotkań rodzinnych oraz bogatego w Boże łaski 2020 roku.

ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB
Przewodniczący Stowarzyszenia Katechetyków Polskich

Nasze ostatnie sympozjum:
Media i nauczanie religii


W gościnnym Seminarium Duchownym w Częstochowie
podjęliśmy bardzo aktualny temat odniesień katechezy
do sytuacji współczesnej, w której dominuje elektronika.

Owoce spotkania w najbliższych "Studiach Katechetycznych" - zapraszamy do nadsyłania tekstów!

Adres internetowy:  https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sk

Konferencje i sympozja katechetyczne 2019


Jesień 2019 roku okazała się obfita w różne spotkania, prelekcje i warsztaty katechetyczne. Katechetyków gościły:
Olsztyn ("W trosce o wychowanie: rodzina, szkoła, Kościół, Policja"), Kraków ("Co dalej z lekcją religii w szkole?"), Warszawa (konferencja katechetów specjalnych), Lublin ("Medycyna personalizowana dla katechetów i nauczycieli"), Toruń ("Religia w sieci - szansa czy zagrożenie?"), Koszalin ("Edukacja, wychowanie i duszpasterstwo młodzieży wobec współczesnych wyzwań", Częstochowa ("Eucharystia - tajemnica wyznawana na katechezie"). 

Zachęcamy Organizatorów do ubiegania się o patronat naszego Stowarzyszenia
oraz zapraszania gości z różnych ośrodków naukowych – godne to i naukowo wyróżnione!

Nasze kolejne spotkanie


odbędzie się 22-23 września 2020 r. (wtorek-środa)
w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie,
ul. św. Barbary 41 
i poświęcone będzie młodzieży
w Kościele. Przewidujemy obecność katechetyków
z kilku krajów europejskich. Szczegóły wkrótce :)