Konferencja Międzynarodowej Sieci Pedagogicznej PILGRIM
pod patronatem Stowarzyszenia Katechetyków Polskich
"Żyjąc świadomie - budujesz przyszłość"

28.11.2023 r., Aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

44. Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

Sympozjum pod patronatem Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.

„Katechumenat i mistagogia na dzisiejsze czasy”

17 listopada 2023 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Katechumenat i mistagogia na dzisiejsze czasy” organizowana przez Instytut Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego pod patronatem Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. 

Konferencję można zobaczyć na https://www.youtube.com/watch?v=62B3dIIOSig

W imieniu organizatorów
ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US
dr Aneta Krupka
ks. dr Radosław Mazur

Publikacja

Nowa publikacja

Credo in Ecclesiam. Kościół w katechezie, historii i teologii,
red. R. Ceglarek, M. Borda, Częstochowa 2023.

Namysł nad głównymi treściami związanymi z wiarą w Kościele i wiarą w Kościół jest motywem powstania tej książki i wpisuje się w ciąg podejmowanych refleksji eklezjalnych w kontekście realizowanego programu duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Pragnie ona pogłębić wiedzę o Kościele w wymiarze katechetycznym, historycznym i teologicznym (w wybranych obszarach), a zarazem motywować do aktywności we wspólnocie Kościoła.

XXI. European Forum for Religious Education in Schools 


Letter of invitation

Dear Ladies and Gentlemen,

On behalf of EuFRES, we have the honor to invite you to participate in our next conference. It will take place in Poprad (Slovakia) from 3rd to 7th April 2024. The theme of our meeting is: Resilience and Christian Hope. Religious Education as an essential driving force in times of crisis.

In accordance with our tradition, academics and people responsible for religious education in public schools in the countries of Europe take part. EuFRES is an independent committee for research and exchange of experience. It is an initiative of Catholics, but open to other religious denominations. It is financially independent of public national or European institutions. Our statutes provide that all participants pay for their own travel and accommodation expenses and contribute to the expenses of the whole organization. A governing body, elected by the General Assembly, is responsible for all activities of the organization, including the convening of these study conferences and discussions of current issues in education that are of common interest to EuFRES members. The statutes of this organization, which can be found on its own website, contain all the guidelines for the rules of the meeting.

At the XXI EuFRES Conference, questions concerning the contribution of religious education in schools to social cohesion in European societies will be debated. Special attention will be given in this conference to the theme of resilience and Christian hope in relation to Catholic religious education. It is the theme of study both in the presentations of the invited experts and in the sharing of experiences that the participants have had in their countries.

In the attached document you will find the detailed programme of our next Forum in Poprad (Slovakia) and the registration form. As with previous conferences, the papers will be available in different languages.

We kindly ask you to pass on this communication to persons who might be interested in this topic, as well as to those who are academically active in this field or who have responsibility for religious education in schools. 

As has always been the case, our programme will also consider the wish that the situation regarding the conference topic in the individual countries be discussed or presented in short papers. You are also welcome to make a short contribution about relevant events in your country. Further information can be found below. 

We hope for your participation and remain in anticipation of your visit to Poprad with best regards.                                                                                     

              Roman Buchta                                                                  Tibor Reimer

           President of EUFRES                                            Secretary General of EUFRES

PARAFIA JUTRA
II KONGRES TEOLOGII PRAKTYCZNEJ
LICHEŃ 18-21 WRZEŚNIA 2023 R.


Celem II Kongresu Teologii Praktycznej organizowanego przez Wydział Teologicznych UKSW, Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów, Stowarzyszenie Katechetyków Polskich, Stowarzyszenie Liturgistów Polskich i Stowarzyszenie Homiletów Polskich była diagnoza obecnej sytuacji społeczno-religijnej w Polsce uwarunkowanej pandemią oraz stanu duszpasterstwa (widzieć), jej analiza w świetle nauczania Magisterium (oceniać) i wytyczanie kierunkowych działań dla funkcjonowania polskich parafii (działać).

W ramach Kongresu przedstawiono wyniki najnowszych badań dotyczące, między innymi, stanu polskich parafii i katechezy dorosłych, świadomości proboszczów dotyczącej oceny obecnej sytuacji i czekających wyzwań, postrzegania księży przez młodzież.

W Kongresie wzięli udział przedstawiciele Komisji Duszpasterstwa KEP, Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP, Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP, Komisji ds. Wychowania Katolickiego KEP, Rady ds. Rodziny KEP, Ogólnopolskiej Rady Ruchów, Rady ds. Apostolstwa Świeckich. W ramach Kongresu odbyła się prezentacja parafii wyróżnionych w organizowanym przez Katolicką Agencję Informacyjną konkursie Aktywna parafia

Nowa publikacja...


Programy nauczania religii w Polsce (1918-1939). Materiały źródłowe, Częstochowa 2023, ss. 735. Monografia składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera teoretyczne rozważania na temat istoty, celów, zadań i treści szkolnych programów nauczania powstałych w międzywojniu w Polsce, ukazanych na tle koncepcji programowych wypracowanych w tym czasie przez głównych przedstawicieli pedagogiki i dydaktyki oraz katechetyki. Z kolei druga część stanowi unikalny materiał źródłowy, zawiera bowiem programy nauki religii do wszystkich typów szkół wydane w tym okresie, co wydaje się szczególnie ważne i cenne, gdyż dla wielu znawców problemu część znalezionych i opisanych programów w ogóle dotychczas nie była znana (z recenzji bpa dra hab. Wojciecha Osiala i ks. prof. dra hab. Pawła Mąkosy).

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich,


redakcja kwartalnika biblijno-teologicznego „Verbum Vitae” przygotowuje numer tematyczny  „Odpowiedź Kościoła na sekularyzację” i zaprasza członków SKP do przesyłania tekstów, które wpisują się w tematykę tego numeru.  „Verbum Vitae” należy do prestiżowych czasopism naukowych o znaczeniu międzynarodowym. Jest wydawane przez Sekcję Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Publikowane są w nim artykuły w języku angielskim. Czasopismo jest obecne w naukowej bazie danych SCOPUS. W obowiązujących Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki, „Verbum Vitae” przyznano 100 punktów.

Szczegółowe informacje na temat zasad składania tekstu artykułu naukowego do ww. numeru tematycznego „Verbum Vitae” można znaleźć na stronie czasopisma:  https://czasopisma.kul.pl/index.php/vv/announcement/view/161

 

z wyrazami szacunku i serdecznym pozdrowieniem,

Ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ

Przewodniczący Stowarzyszenia Katechetyków Polskich

Pedagogika tolerancji


W dniach 20-21 X 2022 roku na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie odbyło się w formie hybrydowej ogólnopolskie seminarium popularnonaukowe pt. „Pedagogia tolerancji. Między wolnością a odpowiedzialnością”. Stowarzyszenie Katechetyków Polskich objęło patronat honorowym nad tym wydarzeniem. W seminarium aktywnie uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, reprezentujących różne środowiska naukowe w Polsce.  

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi relacjami i do fotogalerii:

https://olsztyn.gosc.pl/doc/7897172.Pedagogika-tolerancji

https://opoka.news/seminarium-popularnonaukowe-pedagogia-tolerancji-miedzy-wolnoscia-a-odpowiedzialnosci

Nowa publikacja...


Propozycja, idąca naprzeciw gorącej dziś dyskusji: jaka winna być edukacja seksualna, a raczej wychowanie seksualne? Oto nowa pomoc dla rodziców, nauczycieli i wychowawców - przewodnik wychowania seksualnego, który ukazał się w wydawnictwie "Jedność" pt. Tak dla wychowania seksualnego. Wprowadzenie do katolickiej pedagogiki seksualnej.
Składająca się z czterech rozdziałów książka Karoliny i Daniela Heinschów oraz ks. prof. Jana Kochela to udana próba łączenia teologicznych i pedagogicznych aspektów motywujących do tworzenia kultury miłowania. Wartością książki jest ukazanie prawd objawionych, czerpanie z opracowań naukowych i ukierunkowanie na ich praktyczne zastosowanie: formowanie postaw, budowanie relacji, rozwój miłości, wspieranie wzrastania w cnocie czystości oraz stymulowanie podjęcia odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka (z recenzji dr hab. Urszuli Dudziak, prof KUL w Lublinie).

Zjazd Stowarzyszenia Katechetyków Polskich


Tegoroczny zjazd Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, odbył się w dniach od 20 do 22 września 2022 r. w Ośrodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach i zgromadził 58 osób. Członkowie Stowarzyszenia podjęli temat: Parafia jutra - wyzwania dla katechezy. Wypracowano wstępne wskazania do dalszych debat prowadzonych w ramach przyszłorocznego spotkania teologów pastoralistów, homiletyków, katechetyków i liturgistów, które odbędzie się w ramach II Kongresu Teologii Praktycznej. Zgodnie ze statutem stowarzyszenia odbyło się również Walne Zebranie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.
    
Fotorelacja ze spotkania:

"Katecheza wczoraj, dziś i jutro"


Przedstawiciele Stowarzyszenia Katechetyków Polskich wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Katechetycznej "Katecheza wczoraj, dziś i jutro", która odbyła się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w dniu 18 czerwca 2022 r. Mszy św. na rozpoczęcie przewodniczył honorowy członek SKP ks. Kazimierz kard. Nycz. Jednym z prelegentów była wiceprzewodnicząca Zarządu SKP prof. dr hab. Anna Zellma (UWM Olsztyn), która wygłosiła referat nt. Posługi katechetycznej ks. prof. Radosława Chałupniaka. Wydarzeniu towarzyszyła promocja nowego "Leksykonu katechetycznego".

Leksykon katechetyczny


Ukazał się Leksykon katechetyczny pod red. ks. Jana Kochela i ks. Jerzego Kostorza, pierwszy tego typu leksykon w Polsce, liczący ponad 800 stron. To kompendium polskiej myśli katechetycznej, skierowane zarówno do praktyków, jak i teoretyków związanych z dziełem nauczania i wychowania w wierze (katechezy). Pomysł takiego opracowania jest kontynuacją wizji zmarłego w 2020 r. ks. prof. dra hab. Radosława Chałupniaka, któremu zadedykowano to dzieło.

Leksykon został opracowany przez liczne grono badaczy i praktyków skupionych wokół Stowarzyszenia Katechetyków Polskich i Instytutu Nauk Teologicznych UO. Wśród 126 autorów haseł są przedstawiciele niemal wszystkich krajowych ośrodków naukowych oraz kilku zagranicznych, co gwarantuje interdyscyplinarność i wszechstronność ujęć zawartych w publikacji. Leksykon stanowi opracowanie o charakterze encyklopedycznym, mogące być przewodnikiem w pełnieniu misji ewangelizacyjnej świadków i sług Słowa.

XX Europejskie Forum EuFRES w Wiedniu

Zarząd Stowarzyszenia Katechetyków Polskich oraz liczni przedstawiciele tego stowarzyszenia wzięli udział w obradach XX Europejskim forum nauczania religii w szkołach EuFRES pt. Dialog kultur w Europie – Wyzwanie dla szkolnego nauczania religii, które odbyło się w Wiedniu w dniach 20-24 kwietnia 2022 r.
Zgodnie z tradycją EuFRES w konferencji uczestniczyli naukowcy oraz osoby odpowiedzialne za nauczanie religii w szkołach publicznych w poszczególnych krajach europejskich. EuFRES jest niezależnym gremium pedagogiczno-religijnych badań oraz wymiany doświadczeń w obszarze szkolnego nauczania religii. Inicjatywa ta, mając początek w środowisku katolickim, pozostaje otwarta na inne wyznania chrześcijańskie.
Podczas XX Konferencji EuFRES odbyła się debata nad problematyką, dotyczącą wkładu szkolnego nauczania religii w kształtowanie więzi europejskich społeczeństw. Na szczególną uwagę zasługuje kwestia dialogu kultur w Europie, którą przedstawił dr Michael Kuhn z Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE. Tematykę wkładu nauczania religii do dialogu kultur w Europie podjął prof. Sergio Cicatelli z Papieskiego Uniwersytetu Antonianum w Rzymie. Dyskusje w grupach roboczych, które odbyły się po referatach wiodących, zmierzały do wymiany osobistych doświadczeń oraz wypracowania wniosków pedagogiczno-religijnych związanych z tematyką XX Forum.

Nowa publikacja...Charakterystycznym rysem pedagogiki religii wpisującej się w nurt nauk o wychowaniu jest badanie edukacji religijnej, która opiera się na relacjach człowieka z Bogiem. Wymaga działań umożliwiających zrozumienie istoty samej relacji człowieka z Bogiem, a nadto jej znaczenia dla człowieka, po to, by w jego życiu mogło dojść do integracji wymiaru religijnego z innymi jego wymiarami, a zwłaszcza z życiem społecznym i moralnym. To zaś oznacza, że jako dyscyplina nauki pedagogika religii przedstawia konkretną koncepcję pedagogiczną, która jest alternatywą dla edukacyjnych propozycji budowanych na innych zasadach. W realizacji stawianych sobie zadań pedagogika religii korzysta z metod badawczych wypracowanych przez nauki empiryczne, jak i teologiczne oraz z ich dorobku naukowego.

Kolejna publikacja...


Głównym problemem badawczym tej pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o normatywny, aktualnie realizowany oraz postulowany kształt wychowania dzieci i młodzieży do służby. Tak sformułowana kwestia stanowi o przedmiocie niniejszej pracy. Składają się na nią podstawy teologiczne, uwa­runkowania pedagogiczne, kontekst społeczno-kulturowy lekcji religii w Polsce, aktualny obraz nauczania religii, a także propozycje zmierzające w kierunku rozwoju procesu
wychowania do służby.

TREŚĆ KSIĄŻKI DO POBRANIA TUTAJ

Nowa publikacja

Ukazało się piąte wydanie „Dydaktyki dla katechetów”
opracowane przez ks. Marka Korgula. Jest to pomoc zarówno dla przygotowujących się do posługi katechetycznej, jak i pełniących ją aktualnie. Może być przydatne przy ubieganiu się o kolejny stopień awansu zawodowego.
Wydanie to zostało poszerzone i uzupełnione o aktualne zagadnienia związane ze zmieniającą się sytuacją m. in. w polskim systemie oświaty, pandemią i zdalnym nauczaniem, a także wydaniem nowych dokumentów katechetycznych, zarówno w Kościele powszechnym (Dyrektorium o katechizacji), jak i w Polsce (podstawa programowa i program katechezy). Katecheci otrzymali w tej publikacji wiele propozycji nowych metod, które w znacznym stopniu mogą ubogacić i urozmaicić ich warsztat pracy i posłużyć jeszcze skuteczniejszemu przekazowi wiedzy religijnej. 

Ks. Marek Korgul. Dydaktyka dla katechetów. Świdnica-Legnica 2022. ss. 404. Wydanie V uzupełnione, zaktualizowane.

Nowa publikacja...


Tożsamość i kompetencje katechetów. Studium katechetyczne w świetle badań katechetów diecezji pelplińskiej.
Niezwykle ważną funkcję w dziele misji nauczycielskiej Kościoła pełnią katecheci. Podejmują oni zadania związane z głoszeniem orędzia zbawczego w ramach systematycznej katechezy realizowanej w głównej mierze w środowisku szkolnym, ale także i w parafii. Posługa, którą pełnią wpływa na kształtowanie wiary i postaw religijnych młodego pokolenia Polaków. Dlatego też Kościół od zawsze troszczył się i zabiegał o należyte przygotowanie katechetów. Wykształcony i kompetentny katecheta, charakteryzujący się zintegrowaną tożsamością jest gwarantem efektywnie prowadzonej katechezy.
Niniejsza rozprawa wpisuje się w nurt katechetycznych badań empirycznych. Główny problem badawczy sformułowany został za pomocą pytania: Jaki jest stan tożsamości i posiadanych kompetencji wśród katechetów diecezji pelplińskiej? W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytanie, za pomocą kwestionariusza ankiety, przeprowadzone zostały badania wśród katechetów tej diecezji. Pozyskane dane pozwoliły zweryfikować, na jakim etapie asymilacji własnej tożsamości znajdują są katecheci diecezji pelplińskiej oraz jaki poziom niezbędnych kompetencji posiadają.

Kolejna publikacja...


Przedmiotem badań przedstawionych w monografii jest komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce z wiernymi i otoczeniem zewnętrznym w okresie pierwszej fali pandemii Covid-19. Interdyscyplinarne badania zrealizowano w paradygmacie badawczym J. Cardina, obejmującym trzy etapy naukowej eksploracji: widzieć – ocenić – działać. (...) Stosując metodę analizy krytycznej i wnioskowania, dokonano syntetycznej oceny komunikacji Kościoła w hermeneutycznym kluczu trzech podstawowych funkcji Kościoła: prorockiej, kultycznej i pasterskiej. Procedura ta pozwoliła zamknąć trzeci etap badawczy rekomendacjami teologicznopastoralnymi i duszpasterskimi adresowanych do Kościoła katolickiego w Polsce (rozdział V Raportu). Cechą znamienną realizacji w okresie pierwszej fali COVID-19 zarówno funkcji prorockiej, jak i kultycznej była mediatyzacja przepowiadania i sprawowania sakramentów, szczególnie Eucharystii. Przyniosło to nowe sposoby uczestniczenia w kulcie, w liturgii, w sakramentach (Eucharystia, sakrament pokuty i pojednania) oraz zauważalny trend prywatyzacji wiary. Tym samym postawiło Kościół przed koniecznością poszukiwania nowych form duszpasterstwa.

Link do pobrania monografii tutaj 

Kolejna publikacja:
Nowa ewangelizacja w nauczaniu Jozepha Ratzingera - Benedykta XVI

Celem monografii jest ukazanie nowej ewangelizacji w rozumieniu Josepha Ratzingera - Benedykta XVI. Autor posłużył się metodą analizy nauczania kardynała i papieża. Większość tekstów została zaczerpnięta z okresu pontyfikatu, jednak analizie poddano również wcześniejsze wypowiedzi J. Ratzingera, dzięki czemu możliwe było przedstawienie jego myśli na temat nowej ewangelizacji w szerokiej perspektywie czasowej. Książka zawiera pięć rozdziałów. W pierwszym z nich zostały przedstawione obszary nowej ewangelizacji według stopnia zaangażowania w praktykę życia chrześcijańskiego: tradycyjnie chrześcijańskie, dechrystianizujące się i zdechrystianizowane. W rozdziale drugim zostały opisane zasady nowej ewangelizacji: powszechności, nowości i pokory. W rozdziale trzecim zostały ukazane formy nowej ewangelizacji: głoszenie słowa Bożego, liturgię i sakramenty, świadectwo życia chrześcijańskiego, praktykę modlitwy, doświadczenie cierpienia oraz wyraz artystyczny. W rozdziale czwartym zostały przedstawione treści nowej ewangelizacji: nawrócenie, królestwo Boże, Jezus Chrystus oraz życie wieczne. W rozdziale piątym zostały opisane narzędzia nowej ewangelizacji wskazane przez Benedykta XVI: Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji oraz środki społecznego przekazu.

Sympozjum
Stowarzyszenia Katechetyków Polskich


W Częstochowie w dniach 21-22 września 2021 r. odbyło się sympozjum Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. Tematem spotkania była refleksja naukowa nad zagadnieniem: Kościół a Młodzież: Młodzież w Kościele – Młodzież bez Kościoła. W spotkaniu brało udział prawie sześćdziesięciu wykładowców katechetyki z Polski. Wśród uczestników byli także członkowie i konsultorzy Komisji Wychowania Katolickiego KEP na czele z przewodniczącym Komisji – bp. dr. hab. Wojciechem Osialem. Podczas sympozjum wygłoszono referaty. Ks. prof. Sławomir Zaręba w wymiarze socjologicznym zwrócił uwagę na temat: Młodzież a Kościół: przełamywanie instytucjonalnego monopolu. Ks. prof. Dariusz Kurzydło poruszył temat psychologicznych trudności w duszpasterstwie i pracy wychowawczej z młodzieżą. O. dr Emilian Gołąbek zaprezentował temat: Młodzi między radykalną sekularyzacją a świadomą i osobistą wiarą. Naglące wyzwanie dla katechezy – ratować wiarę młodych, natomiast dr Mateusz Tutak wygłosił referat: „Młodzieńcze, tobie mówię wstań!” (Łk 7,14). Odnowa duszpasterstwa młodzieżowego w Polsce w świetle Adhortacji Christus vivit. Spotkanie było także okazją do podjęcia ożywionej dyskusji na temat współczesnej sytuacji osób młodych. Podkreślano niezwykle szybki dynamizm przemian społecznych i kulturowych, będący wyzwaniem dla całej wspólnoty Kościoła.

Książka doceniona w Watykanie


Monografia prof. ks. prof. dra hab. Zygfryd Glaesera (z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego) i prof. dr hab. Anny Zellma (z Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurkiego w Olsztynie) pt. Die ökumenische Pädagogik von Papst Franziskus. Auf dem Weg zu einem neuen Verständnis von Martin Luther und seinem Erbe, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag 2021, ss. 124, bedąca owocem ich wspólnych badań naukowych, została zauważona  – jako godna polecenia – w Watykanie (Vatican News). Przedmowę do monografii napisał kardynał Kurt Koch, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją: https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2021-07/buchtipp-oekumene-paedagogik-papst-franziskus-glaeser-zellma.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-DE

Nowe publikacje

Pedagogika Dobrej Nowiny

Książka podejmuje próbę refleksji nad zagadnieniem pedagogii obecnej na kartach Pisma Świętego. Autorzy pracy zawężają teren swoich badań do tekstów Ewangelii, z których treści widzą możliwość i potrzebę wyprowadzenia założeń pedagogicznego myślenia i działania. Główny problem pracy zawarli w pytaniu: co to znaczy, że współczesne myślenie i pedagogiczne działanie może budować swoje podstawy na wiekowym doświadczeniu chrześcijaństwa? […]

Z recenzji ks. prof. dr. hab. Jerzego Bagrowicza

Geneza pedagogiki religii-PL

Seria dostępna bezpłatnie pod tym linkiem:

https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/index.php/ss

pełna wersja PL

https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/pr_pl.pdf


Religious padagogy-ENG

Seria dostępna bezpłatnie pod tym linkiem:

https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/index.php/ss/catalog/view/29/65/158-2


Wysoka ocena za monografię

Jest nam niezmiernie miło podzielić się ogromną radością i sukcesem naukowym w postaci monografii, będącej owocem wspólnych badań naukowych, prowadzonych przez ks. prof. Zygfryda Glesera z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego i prof. Annę Zellmę z Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Monografia została opublikowana w wydawnictwie z poziomu II: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag (Göttingen) z przyznaną liczbą 300 punktów. To bardzo wysokie osiągnięcie naukowe o zasięgu międzynarodowym.

Tytuł monografii: Die ökumenische Pädagogik von Papst Franziskus. Auf dem Weg zu einem neuen Verständnis von Martin Luther und seinem Erbe, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, 2021, ss. 124.

Przedmowę do monografii napisał kardynał Kurt Koch, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Promocja książki została zaplanowana przez Wydawnictwo w Niemczech – na 12 kwietnia 2021 roku.

https://www.kulturkaufhaus.de/de/detail/ISBN-9783847112808/Glaeser-Zygfryd/Die-%C3%B6kumenische-P%C3%A4dagogik-von-Papst-Franziskus

Zachęcamy do lektury.

Rok 2012 przed domem rekolekcyjnym w Częstochowie

Wykładowcy katechetyki

Na wydziałach i w seminariach prowadzimy zajęcia,
które mają przygotować studentów teologii
do animowania katechezy w różnych środowiskach,
a także profesjonalnego wsparcia katechezy rodzinnej.