Narodzenie Pańskie AD 2021

Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym. /św. Jan Paweł II/

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich,

z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby doświadczenie spotkania z Nowonarodzonym owocowało podziwem tajemnicy bliskości Boga i człowieka. Niech stanie się ono niewyczerpanym źródłem radości i rozpala serca do coraz większej gorliwości w posłudze na rzecz katechezy.

Każdy dzień nadchodzącego Nowego Roku 2022 niech będzie szansą dostrzeżenia, że każdy człowiek jest jedyny i niepowtarzalny.

Z wyrazami szacunku i modlitwą, w imieniu Zarządu,

ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ
Przewodniczący

ks. dr Michał Borda
Sekretarz-Skarbnik

Kolejna publikacja:
Nowa ewangelizacja w nauczaniu Jozepha Ratzingera - Benedykta XVI

Celem monografii jest ukazanie nowej ewangelizacji w rozumieniu Josepha Ratzingera - Benedykta XVI. Autor posłużył się metodą analizy nauczania kardynała i papieża. Większość tekstów została zaczerpnięta z okresu pontyfikatu, jednak analizie poddano również wcześniejsze wypowiedzi J. Ratzingera, dzięki czemu możliwe było przedstawienie jego myśli na temat nowej ewangelizacji w szerokiej perspektywie czasowej. Książka zawiera pięć rozdziałów. W pierwszym z nich zostały przedstawione obszary nowej ewangelizacji według stopnia zaangażowania w praktykę życia chrześcijańskiego: tradycyjnie chrześcijańskie, dechrystianizujące się i zdechrystianizowane. W rozdziale drugim zostały opisane zasady nowej ewangelizacji: powszechności, nowości i pokory. W rozdziale trzecim zostały ukazane formy nowej ewangelizacji: głoszenie słowa Bożego, liturgię i sakramenty, świadectwo życia chrześcijańskiego, praktykę modlitwy, doświadczenie cierpienia oraz wyraz artystyczny. W rozdziale czwartym zostały przedstawione treści nowej ewangelizacji: nawrócenie, królestwo Boże, Jezus Chrystus oraz życie wieczne. W rozdziale piątym zostały opisane narzędzia nowej ewangelizacji wskazane przez Benedykta XVI: Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji oraz środki społecznego przekazu.

RORATY 2021 - „Budujemy żywy Kościół”

Zapraszamy na roraty z „PROMYCZKIEM”. W tym roku razem z Martyną, Dawidem, Zosią oraz ich wujkiem Andrzejem, jezuitą, udamy się w podróż do Rzymu, gdzie podróżnicy spotkają Ojca Świętego Franciszka. Dowiedzą się, co robi na co dzień papież oraz poznają wielkich świętych, którzy w ciągu wieków budowali Kościół z wielkiej litery, czyli uczyli ludzi jak być świętymi: św. Józefa, św. Ignacego Loyolę, św. Maksymiliana Kolbe, św. Jakuba Apostoła, bł. Marię Teresę Ledóchowską oraz bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Na początku rorat dzieci otrzymają tekturową planszę, którą będą każdego dnia uzupełniać postacią świętego lub fragmentem Bazyliki św. Piotra w Rzymie. W ramach kazania obejrzą animowany film lub odsłuchają nagranie audio, po czym odpowiedzą na kilka pytań. Istnieje również możliwość zamawiania indywidualnych pakietów dla rodzin oraz obejrzenia filmów każdego dnia rano na kanale YouTube „Promyczek NS”. Zapraszamy aby zapoznać się z propozycją: https://sklep.promyczek.pl

Sympozjum
Stowarzyszenia Katechetyków Polskich


W Częstochowie w dniach 21-22 września 2021 r. odbyło się sympozjum Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. Tematem spotkania była refleksja naukowa nad zagadnieniem: Kościół a Młodzież: Młodzież w Kościele – Młodzież bez Kościoła. W spotkaniu brało udział prawie sześćdziesięciu wykładowców katechetyki z Polski. Wśród uczestników byli także członkowie i konsultorzy Komisji Wychowania Katolickiego KEP na czele z przewodniczącym Komisji – bp. dr. hab. Wojciechem Osialem. Podczas sympozjum wygłoszono referaty. Ks. prof. Sławomir Zaręba w wymiarze socjologicznym zwrócił uwagę na temat: Młodzież a Kościół: przełamywanie instytucjonalnego monopolu. Ks. prof. Dariusz Kurzydło poruszył temat psychologicznych trudności w duszpasterstwie i pracy wychowawczej z młodzieżą. O. dr Emilian Gołąbek zaprezentował temat: Młodzi między radykalną sekularyzacją a świadomą i osobistą wiarą. Naglące wyzwanie dla katechezy – ratować wiarę młodych, natomiast dr Mateusz Tutak wygłosił referat: „Młodzieńcze, tobie mówię wstań!” (Łk 7,14). Odnowa duszpasterstwa młodzieżowego w Polsce w świetle Adhortacji Christus vivit. Spotkanie było także okazją do podjęcia ożywionej dyskusji na temat współczesnej sytuacji osób młodych. Podkreślano niezwykle szybki dynamizm przemian społecznych i kulturowych, będący wyzwaniem dla całej wspólnoty Kościoła.

Kolejna publikacja


Już autor Listu do Hebrajczyków zachęcał: „Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże” (Hbr 13, 7). Wierny tym słowom ks. Marcin Falkowski ocala od zapomnienia katechetyczne dzieło podjęte przez archidiecezję warszawską w ciągu 25 lat od chwili dokonanej w 1992 r. reorganizacji struktur Kościoła katolickiego w Polsce. Przeprowadzone z dużą dociekliwością badania nad stanem katechizacji w archidiecezji warszawskiej prowadzą Autora do ważnego stwierdzenia, że stolica i okoliczne miejscowości są bardzo trudnym środowiskiem ewangelizacji. Mimo wielu podejmowanych w archidiecezji warszawskiej działań o charakterze katechetycznym proces laicyzacji i sekularyzacji postępuje tu najintensywniej, co widać w skali całego kraju. Mając na uwadze te wyzwania, Autor prezentuje cenne propozycje odnowy działalności katechetycznej i wskazuje nowe modele duszpasterzowania w archidiecezji warszawskiej w sposób erudycyjny i interesujący.

/fgm recenzji/

ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś
Wydział Teologiczny UP JPII w Krakowie

Nowa publikacja


W publikacji został zaprezentowany rozwój programów zarówno ściśle katechetycznych, jak i dotyczących nauczania religii. W pierwszej części zamieszczono analizy podejmujące problematykę programów nauki religii w aspekcie historycznym w okresie międzywojennym. Druga część kontynuuje wątek historyczny, przybliżając zagadnienie programów nauczania religii począwszy od okresu powojennego, a skończywszy na transformacji ustrojowej. Z kolei ostatnia część zogniskowana jest na istotnych elementach programów nauczania religii od momentu powrotu religii do szkół po czasy współczesne.

Niech lektura tej publikacji przyczyni się do poznania korzeni aktualnych programów i uświadomienia sobie, że tworzymy ważne ogniwo, między przeszłością a przyszłością, w procesie przekazywania prawdy Bożej, stając się - poprzez tworzenie i realizację treści programowych - narratorami historii zbawienia i współtwórcami historii katechezy.   

Ze Wstępu

Ks. bp dr hab. Wojciech Osial

Przewodniczący KWK KEP


Zamówienia:
Referat Katechetyczny w Częstochowie
katecheza@archiczest.pl
34/3241044; 505829718
cena: 50 zł

Książka doceniona w Watykanie


Monografia prof. ks. prof. dra hab. Zygfryd Glaesera (z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego) i prof. dr hab. Anny Zellma (z Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurkiego w Olsztynie) pt. Die ökumenische Pädagogik von Papst Franziskus. Auf dem Weg zu einem neuen Verständnis von Martin Luther und seinem Erbe, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag 2021, ss. 124, bedąca owocem ich wspólnych badań naukowych, została zauważona  – jako godna polecenia – w Watykanie (Vatican News). Przedmowę do monografii napisał kardynał Kurt Koch, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją: https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2021-07/buchtipp-oekumene-paedagogik-papst-franziskus-glaeser-zellma.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-DE

Nowe publikacje

Pedagogika Dobrej Nowiny

Książka podejmuje próbę refleksji nad zagadnieniem pedagogii obecnej na kartach Pisma Świętego. Autorzy pracy zawężają teren swoich badań do tekstów Ewangelii, z których treści widzą możliwość i potrzebę wyprowadzenia założeń pedagogicznego myślenia i działania. Główny problem pracy zawarli w pytaniu: co to znaczy, że współczesne myślenie i pedagogiczne działanie może budować swoje podstawy na wiekowym doświadczeniu chrześcijaństwa? […]

Z recenzji ks. prof. dr. hab. Jerzego Bagrowicza

Geneza pedagogiki religii-PL

Seria dostępna bezpłatnie pod tym linkiem:

https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/index.php/ss

pełna wersja PL

https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/pr_pl.pdf


Religious padagogy-ENG

Seria dostępna bezpłatnie pod tym linkiem:

https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/index.php/ss/catalog/view/29/65/158-2


Ogólnopolska Konferencja Naukowa


Katedra Katechetyki Fundamentalnej i Materialnej i Koło Naukowe Katechetyków UKSW zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową 
pod patronatem Komisji Wychowania Katolickiego KEP i Stowarzyszenia Katechetyków Polskich 
"Katecheta - rozważny czy romantyczny?" 
Konferencja odbędzie się zdalnie 12 maja 2021 o godz. 11.00. Szczegóły na plakacie.

Europejskie Forum Nauczania Religii w Szkole (EuFRES)


W dniu 9 kwietnia tego roku odbyło się spotkanie on-line członków Europejskiego Forum Nauczania Religii w Szkole poświęcone edukacji religijnej w warunkach pandemii. Prezydentem Forum (tak się nazywa stanowisko kierownicze) jest ks. dr hab. Roman Buchta. Jestem również członkiem tegoż Forum. Kuratorium EuFRES wydało komunikat końcowy, który pozwalam sobie przesłać, jednocześnie zachęcając do zapisania się do Forum. Gdyby ktoś był zainteresowany, można kierować swój akces do ks. Buchty: roman.buchta@katowicka.pl

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB

Przewodniczący SKP

Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

Programy katechetyczne w polskim systemie oświaty – między przeszłością a teraźniejszością

16.04.2021 (piątek) godz. 17.00-20.00

Aby uzyskać dostęp do transmisji oraz zaświadczenie potwierdzające udział trzeba wcześniej przesłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza, który jest dostępny na stronie Referatu Katechetycznego w Częstochowie (organizator): https://katecheza.archiczest.pl/sympozja/. Rejestracja uczestników trwa do wtorku 13 kwietnia br. Po zakończeniu rejestracji zostanie przesłany link do transmisji.

Międzynarodowa konferencja naukowa

Katecheza parafialna i szkolna w zbawczym dziele człowieka

15.04.2021 (czwartek) godz. 8.30.

Realizacja wydarzenia będzie odbywać się ONLINE Celem konferencji jest przedstawienie praktycznych sposobów i metod wykorzystywanych podczas katechezy, która jest jedną z ważnych form posługi głoszenia słowa Bożego w parafiach i szkołach.
Osoby zainteresowane wysłuchaniem poszczególnych wystąpień prosimy o przesłanie najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2021 roku prośby o dołączenie do grupy na adres: martin.tkac@unipo.sk
Język konferencji: słowacki, polski, czeski.

WIELKANOC  2021

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich,

trudne problemy, jakie przeżywamy w związku z panującą pandemią, niech nie osłabiają naszej wiary, że naszą obroną jest Zmartwychwstały Pan nasz Jezus Chrystus, w którego mocy jest całkowite ocalenie człowieka. Nie zaniedbujmy jednak wszystkich ludzkich środków w celu walki z pandemią. W tym czasie, gdy świętujemy Zmartwychwstanie Pana, wzmacniajmy naszą wiarę w Jego zbawczą i leczącą moc, która niech rozpala się w nas poprzez modlitwę, uczestnictwo w Eucharystii, dzieła miłości oraz ufną nadzieję. Zdumiona oraz zasłuchana w słowa Pana Maria Magdalena niech będzie dla nas przykładem, aby wciąż, jak ona, głosić: Pan zmartwychwstał i to mi powiedział…

W imieniu Zarządu SKP pragnę życzyć Państwu i Państwa Rodzinom błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, Bożego pokoju, zdrowia, twórczych myśli w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz wszelkiej pomyślności –

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB

Przewodniczący SKP

Zmarł bp Gerard Kusz


W poniedziałek, 15 marca przed godziną 17.00 odszedł do Pana bp Gerard Kusz, emerytowany biskup pomocniczy diecezji gliwickiej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się wg następującego porządku:
  • 19 marca (piątek) o 19:00 - eksporta i Msza św. w katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach.
  • 20 marca (sobota) o 11:00 - Msza św. w katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza. W godzinach popołudniowych (niebawem zostanie podana) odbędzie się Msza św. w parafii św. Anny w Dziergowicach (rodzinna parafia bp. Kusza), a następnie złożenie ciała na miejscowym cmentarzu.

Link. https://gliwice.gosc.pl/doc/6772139.Zmarl-biskup-senior-Gerard-Kusz


Bp Gerard Kusz urodził się 23 października 1939 roku w Dziergowicach. Szkołę Podstawową ukończył w rodzinnych Dziergowicach. Maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Raciborzu. Studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie rozpoczął w 1957 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 roku w Opolu. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Gliwicach i Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. W latach 1973-1974 pełnił funkcję prefekta w WSD Śląska Opolskiego w Nysie. Studia na KUL (w specjalizacji katechetycznej) rozpoczął w 1974 roku. W 1976 roku uzyskał tytuł magistra teologii, a w 1978 roku obronił pracę doktorską. W 1978 roku został mianowany wykładowcą katechetyki, pedagogiki i teologii pastoralnej w WSD Śląska Opolskiego w Nysie. W tym też czasie pełnił funkcje: członka Rady Naukowej Diecezjalnego Instytutu Pastoralnego w Opolu (Filia KUL), diecezjalnego wizytatora nauki religii, cenzora książek religijnych, sekretarza Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów oraz prezesa wojewódzkiego oddziału TP KUL w Opolu. W latach 1983-1985 był wicerektorem WSD Śląska Opolskiego w Nysie. Dnia 27 czerwca 1985 roku mianowany został biskupem pomocniczym diecezji opolskiej. Konsekracja miała miejsce 15 sierpnia 1985 roku. W diecezji opolskiej powierzono jego pieczy: sprawy katechetyczne, wizytatorów diecezjalnych, sprawy kultury chrześcijańskiej, Klubów Inteligencji Katolickiej, TP KUL, sprawy rekolekcyjno-formacyjne laikatu. Sprawował szczególną opiekę nad raciborskim rejonem duszpasterskim. 25 marca 1992 roku został biskupem pomocniczym nowopowstałej diecezji gliwickiej. W diecezji pełni funkcje: wikariusza generalnego, przewodniczącego Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej. Od 1985 roku należy do Komisji Katechetycznej Episkopatu Polski. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. W czasie swojej posługi w diecezji gliwickiej był Przewodniczącym Wydziału Nauki i Kultury Kurii Gliwickiej oraz Wikariuszem Generalnym. Należał do Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów. Dużo uwagi i czasu poświęcał katechetom w diecezji. Chętnie udawał się z posługą pasterska do wspólnot w diecezji. W dniu 15 listopada 2014 roku, w związku z przekroczeniem wieku emerytalnego, papież przyjął jego rezygnację z urzędu biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej.

Wysoka ocena za monografię


Jest nam niezmiernie miło podzielić się ogromną radością i sukcesem naukowym w postaci monografii, będącej owocem wspólnych badań naukowych, prowadzonych przez ks. prof. Zygfryda Glesera z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego i prof. Annę Zellmę z Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Monografia została opublikowana w wydawnictwie z poziomu II: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag (Göttingen) z przyznaną liczbą 300 punktów. To bardzo wysokie osiągnięcie naukowe o zasięgu międzynarodowym.

Tytuł monografii: Die ökumenische Pädagogik von Papst Franziskus. Auf dem Weg zu einem neuen Verständnis von Martin Luther und seinem Erbe, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, 2021, ss. 124.

Przedmowę do monografii napisał kardynał Kurt Koch, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Promocja książki została zaplanowana przez Wydawnictwo w Niemczech – na 12 kwietnia 2021 roku.

https://www.kulturkaufhaus.de/de/detail/ISBN-9783847112808/Glaeser-Zygfryd/Die-%C3%B6kumenische-P%C3%A4dagogik-von-Papst-Franziskus

Zachęcamy do lektury.

Nominacja profesorska 

ks. Pawła Mąkosy


Ks. Paweł Mąkosa, kapłan diecezji radomskiej otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Nadał go 14 stycznia prezydent Polski Andrzej Duda. Gratulacje!
http://www.katechetyka.eu/nominacja-profesorska-ks.-pawla-makosa,607.html


Narodzenie Pańskie A.D. 2020


Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich,
Boże Narodzenie w tym roku jakże inne w specyficznych okolicznościach, ale przecież wciąż takie samo w swej istocie: pełne uzdrawiającej wszystko miłości, niezachwianej nadziei i żywej wiary, że w Jezusie Chrystusie jest pełnia naszego życia. Tę prawdę nieśmy w naszym nauczaniu, aby Dobra Nowina wciąż była głoszona dla duchowego umocnienia człowieka.
Bądźmy razem w serdecznej bliskości w rodzinie, w solidarnej pamięci o sobie i odbiorcach naszego nauczania. 
Niech Nowonarodzony Pan dodaje nam otuchy i obdarza duchem radości z tajemnicy Jego przyjścia.

W imieniu Zarządu SKP,
Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB, przewodniczący

Multimedialny kalendarz na Adwent

"Przeżywaj z całą rodziną ADWENT - propozycja wirtualnego kalendarza adwentowego opracowana przez Wydział Katechetyczny w Katowicach. Niezwykły dźwięk (ponad 100 tyś, wejść) i zaangażowanie rodzin”.
Link: holyweek.plProjekt „Holyweek – Rodzinny Kalendarz Adwentowy” jest całościową propozycją rodzinnego przeżycia czasu Adwentu opracowaną przez Wydział Katechetyczny w Katowicach. W ramach jego funkcjonowania dostępne są następujące moduły:

Roraty online o 6:45 i 18:00 na podstawie materiałów Małego Gościa Niedzielnego o Eucharystii pt.: „Cud nad cudami” wraz ze słuchowiskami dla rodziców i dzieci. Uczestnicy rorat mają szansę zbierać wirtualne obrazki przy pomocy czterocyfrowych kodów ogłaszanych podczas rorat lub na poszczególną prośbę uczestników, którzy włączyli się w roraty we własnej parafii.
„Czas dla nas” – rodzinne postanowienie adwentowe na każdy dzień
„Miernik światła” – propozycja czynienia dobra na każdy dzień
„Księga tradycji” – opisuje symbolikę Adwentu oraz związane z nim zwyczaje
Konkurs z ciekawymi nagrodami dla zarejestrowanych uczestników
Projekt Holyweek jest także bogatą bazą materiałów pomocnych do przeprowadzenia katechezy online. Zachęcamy do zobaczenia jego zapowiedzi graficznej; zaproszenia do jego realizacji uczestniczących w nim rodzin oraz odwiedzin na stronie Holyweek.pl.

Odszedł
ks. prał. Tadeusz Biały


W czwartek, 5 listopada br., w wieku 67 lat zmarł ks. prał. Tadeusz Biały,
archidiecezjalny duszpasterz młodzieży, wicedyrektor Wydziału Nauki Katolickiej, redaktor przemyskiej edycji tygodnika katolickiego Niedziela, gremialny kanonik Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Przemyślu i w parafii pw. św. Leonarda w Turbii (diec. sandomierska):

w sobotę, 7 listopada 2020 r.: 

  • Msza święta w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu o godz. 10.00 w intencji zmarłego Księdza Prałata

w niedzielę, 8 listopada 2020 r.:

  • MSZA ŚWIĘTA pogrzebowa w parafii pw. św. Leonarda w Turbii (diec. sandomierska) o godz. 14.00. Po niej pochówek na miejscowym cmentarzu.

Radio FARA przeprowadzi transmisję radiowo-telewizyjną zarówno z Przemyśla, jak i z Turbii.


Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei.

Odszedł ks. dr Artur Filipiak


W Poznaniu w nocy 2 listopada zmarł ks. dr Artur Filipiak, przez lata redaktor naczelny ogólnopolskiego miesięcznika „Katecheta”. Miał 45 lat.


Ks. Artur Filipiak urodził się w Szamocinie, Liceum Ogólnokształcące ukończył w Rogoźnie. Był kapłanem archidiecezji poznańskiej, absolwentem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i jego wykładowcą.

Przyjaźniliśmy się, mimo iż byłem od Niego o 14 lat starszy. Lubił ludzi i był otwarty na każdego człowieka. Był mądry, inteligentny i pracowity – wspomina bp Szymon Stułkowski.
Zbliżył nas Wiedeń, gdzie Artur, podobnie jak ja, studiował. Promotor Jego pracy doktorskiej, profesor Martin Jägle, powiedział podczas uroczystości wręczenia dyplomu doktorskiego na Uniwersytecie Wiedeńskim: Ksiądz Artur był najlepszym doktorantem jakiego miałem. Wszystkim profesorom życzę takiego studenta, ale niestety, to ja już go miałem – mówi KAI poznański biskup pomocniczy.
Zapewnia też, że wiele nauczył się od młodszego kolegi. Będzie nam Ciebie, Arturze, brakowało. W duszpasterstwie, na Wydziale Teologicznym UAM, w Kurii, wśród nauczycieli religii i dyrektorów szkół – mówi bp Stułkowski. Pomagał zranionym przez Kościół.

W 2020 r. ks. Filipiak zaangażował się w tworzenie Regionalnego punktu konsultacyjnego dla osób zranionych w Kościele. Był całkowicie oddany tej inicjatywie, dbał o każdy najdrobniejszy szczegół. Cieszył się, że ludzie świeccy będą mogli przyjść z pomocą osobom dotkniętym przemocą seksualną – wyjaśnia ks. Maciej Szczepaniak.

Ks. Filipiak był dyrektorem Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej. Nie stronił tam od trudnych zadań, był lubiany przez katechetów, których sam wcześniej uczył na uniwersytecie – wspomina rzecznik archidiecezji poznańskiej.

Regularnie publikował homilie w „Bibliotece Kaznodziejskiej”. W ostatnich latach z oddaniem opiekował się osobą niepełnosprawną cierpiącą na ciężką chorobę neurologiczną, chorym towarzyszył także na rekolekcjach.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 i 7 listopada: 

- piątek 6 listopada br.:

  • Wprowadzenie i Msza św. o godz. 19.00 w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu

- sobota 7 listopada br.:

  • Msza św. pogrzebowa o godz. 12.00 w parafii pw. św. Wita w Rogoźnie. Przed Mszą św., o godz. 11.30, modlitwa różańcowa;
Pogrzeb na cmentarzu parafialnym po Mszy św.

Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei.


41. Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

Nowa epoka polskiej katechezy


20.11.2020 (piątek) godz. 16.00-20.00

Sympozjum odbędzie się w formule on-line za pomocą aplikacji Zoom

Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ


       Prowadzący: ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL

16.00-16.15 Otwarcie sympozjum

16.15 – 16.45 – Geneza nowego Dyrektorium o Katechizacji (ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL)

16.45 – 17.15 Główne idee nowego Dyrektorium o Katechizacji (prof. dr hab. Anna Zellma, UWM OIsztyn)

17.15 – 17.45 Założenia Podstawy programowej katechezy z 2018 roku (ks. dr hab. Waldemar Janiga, UPJPII Kraków)

17.45-18.00 Przerwa

 Prowadzący: ks. prof. dr hab. Marian Zając

18.00-18.30 Wytyczne Programu nauczania religii z 2018 roku (ks. dr Jarosław Kowalczyk, PWT Wrocław)

18.30-19.00 Covid-19 jako wyzwanie dla katechezy szkolnej (dr Joanna Staniś-Rzepka, UAM Poznań)

19.00-19.30 Katecheza parafialna dzieci i młodzieży w czasie pandemii (ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL, ks. dr Łukasz Simiński, UMK Toruń, ks. dr Damian Broda, Cieszyn)

19.30-20.00 Dyskusja

20.00 Zakończenie sympozjum


Odszedł ks. prał. dr Bronisław Twardzicki

W dniu 29 sierpnia 2020 r. w wieku 91 lat odszedł do Domu Ojca ks. prał. dr Bronisław Twardzicki,
zasłużony wykładowca i teoretyk katechetyki,
wieloletni profesor WSD w Przemyślu
oraz pracownik Kurii i Sądu Metropolitalnego w Przemyślu.

Pogrzeb odbył się 2 września w Warzycach (diecezja rzeszowska).

„Nauczyłem się żyć, nauczyłem się wykorzystywać dobrze czas, nauczyłem się, jak kochać i być kochanym, nauczyłem się… NADZIEI, że choć moje życie kiedyś przerwie śmierć, jednak po tej śmierci będzie nowe życie. Cenię sobie to życie, bo jest ono szkołą nieba. Nawet Bóg zechciał „zapisać się” do tej szkoły – Jezus narodził się i żył jako człowiek. Cenię sobie to życie, bo ono przygotowuje mnie do wieczności. Niektórzy mówią, że w niebie będzie nudno, a ja im odpowiadam: „A co to jest nuda?” Nie nudziłem się od wielu, wielu lat. Nie dlatego, że jestem jakimś pracoholikiem, ale dlatego że życie z Bogiem w żaden sposób nie jest nudne. Jest przygodą nie do opisania. Zawsze coś się znajdzie do zrobienia. Zawsze mogę coś poczytać, czegoś nowego się nauczyć. Zawsze mogę wyjść do ludzi, by z nimi porozmawiać, by ucieszyć się nimi, by dzielić z nimi radości i cierpienia. Jeśli brakuje wiary, życie jest nudne, jeśli jest ta wiara, jeśli troszczę się o tę wiarę, poznaję ją i rozwijam, to nie ma nudy! Trzeba przestać się nudzić i zacząć żyć, bo w niebie będziemy żyć całą pełnią”

/Fragment  listu ks. prof. Radosława Chałupniaka, dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego na święto św. Szczepana, 26 grudnia 2019/Szanowni i Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich,

  23 czerwca b.r. odszedł do Domu Ojca Ksiądz prof. dr hab. Radosław Chałupniak. Pożegnaliśmy Go w czasie uroczystości pogrzebowych, które odbyły się 26 i 27 czerwca b.r. Dziękowaliśmy za dar Jego życia, kapłaństwa i pracy naukowej na rzecz katechezy w Polsce oraz prosiliśmy o dar Życia w Obecności Zmartwychwstałego. W gronie polskich katechetyków był osobą znaną i cenioną. Wnosił wiele dobra, życzliwości, mądrości, radości – jako człowiek, przyjaciel, kolega, profesor, członek zarządu SKP.

  Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy łącząc się w bólu ze wspólnotą Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych, przesłali listy kondolencyjne oraz włączyli się w inicjatywę odprawienia Mszy Świętych gregoriańskich w miesiącu lipcu i sierpniu.

Ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO

Odszedł ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak

Dzisiaj (23 czerwca) w nocy odszedł do Domu Dobrego Taty nasz Przyjaciel, Kapłan, Profesor, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. RIP.
W święto św. Szczepana 2019 roku, w liście uczelni adresowanym do parafii diec. opolskiej, podzielił się poruszającym świadectwem:
"Nauczyłem się żyć, nauczyłem się wykorzystywać dobrze czas, nauczyłem się, jak kochać i być kochanym, nauczyłem się… nadziei, że choć moje życie kiedyś przerwie śmierć, jednak po tej śmierci będzie nowe życie".

Szczegóły dotyczące pogrzebu:
Eksportacja – piątek, 26 VI 2020 r. godz. 18.00 w kościele pw. św. Szczepana w Brynicy koło Opola;
Pogrzeb – sobota, 27 VI 2020 r. godz. 10.00 w kościele pw. św. Szczepana w Brynicy;
Msza św. żałobna – poniedziałek, 29 VI 2020 r. godz. 18.00. w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu, ul. Drzymały 1.

Katechetycy wybierający się na uroczystości pogrzebowe śp. ks. Radka, proszeni są o kontakt mailowy lub telefoniczny z ks. dr hab. Jerzym Kostorzem, prof. UO
e-mail.: jkostorz@poczta.onet.pl
kom.: +48 664 477 422

Odeszła Renia GrochowskaW ostatni poniedziałek do Domu Dobrego Taty odeszła 
Renia Grochowska, Mama i Katechetka,
oddana także polskiej i kulowskiej katechetyce.Łączymy się z  najbliższymi, mężem, dziećmi, przyjaciółmi. RIP.Wielkanoc AD 2020

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich,

w jakże odmiennej od dotychczasowej rzeczywistości świętujemy największe Tajemnice naszego zbawienia. Wierzymy jednak, że Jezus Chrystus jest Panem śmierci i życia i potrafi nas wyprowadzić nawet z największej niedoli. Powierzamy mu więc nasze życie, prosząc, aby wciąż był z nami i ustrzegł nas od wszelkiego zła.

Niech świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego utrwali w nas więź rodzinną i wspólnotową oraz doda nadziei na zwycięstwo dobra nad złem. Pokój Wam!

ks. prof.dr hab. Kazimierz Misiaszek

Przewodniczący SKP

Rok 2012 przed domem rekolekcyjnym w Częstochowie

Wykładowcy katechetyki

Na wydziałach i w seminariach prowadzimy zajęcia,
które mają przygotować studentów teologii
do animowania katechezy w różnych środowiskach,
a także profesjonalnego wsparcia katechezy rodzinnej.

Godne polecenia...Zachęcamy do lektury nowej książki ks. Andrzeja Jasnosa, pt. Mój Bóg. Obraz Boga u współczesnej młodzieży. Studium katechetyczne... o młodych, katechezie i wartościowych badaniach.

O nowych dokumentach...


- Ks. Albert Wołkiewicz, „Program nauczania” czy „program do uczenia się” religii?

- Ks. Jan Szpet, Założenia nowych dokumentów katechetycznych

- Anna Zellma, Nowe dokumenty programowe nauczania religii w warsztacie pracy metodycznej katechety

 - Ks. Jarosław Kowalczyk, Ks. Marek Korgul, Kształtowanie postaw religijnych na katechezie w kontekście nowej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce

-  Aneta Rayzacher-Majewska, Jak przeprowadzić pomiar dydaktyczny z religii?

 - Michał Małek, Wykorzystanie mediów na katechezie po wprowadzeniu Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce 

Boże Narodzenie AD 2019

„Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granicę nieskończony…”

Wielce Szanowni Członkowie
Stowarzyszenia Katechetyków Polskich,
stajemy po raz kolejny zdumieni nad tajemnicą Betlejemskiej Nocy. W małym Dziecięciu odkrywamy wielkiego Boga, który z miłości uniżył samego siebie, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. 
W pasterzach odkrywamy wartości ubóstwa, kształtujące w nas otwarcie na wszystkich potrzebujących. 
W Mędrcach dostrzegamy pokorę, wzywającą nas do uznania prawdy, która jest ponad nami, i głoszenia ją światu.
Życzę w imieniu Zarządu SKP błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, pełnych miłości spotkań rodzinnych oraz bogatego w Boże łaski 2020 roku.

ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB
Przewodniczący Stowarzyszenia Katechetyków Polskich

Nasze ostatnie sympozjum:
Media i nauczanie religii


W gościnnym Seminarium Duchownym w Częstochowie
podjęliśmy bardzo aktualny temat odniesień katechezy
do sytuacji współczesnej, w której dominuje elektronika.

Owoce spotkania w najbliższych "Studiach Katechetycznych" - zapraszamy do nadsyłania tekstów!

Adres internetowy:  https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sk

Konferencje i sympozja katechetyczne 2019


Jesień 2019 roku okazała się obfita w różne spotkania, prelekcje i warsztaty katechetyczne. Katechetyków gościły:
Olsztyn ("W trosce o wychowanie: rodzina, szkoła, Kościół, Policja"), Kraków ("Co dalej z lekcją religii w szkole?"), Warszawa (konferencja katechetów specjalnych), Lublin ("Medycyna personalizowana dla katechetów i nauczycieli"), Toruń ("Religia w sieci - szansa czy zagrożenie?"), Koszalin ("Edukacja, wychowanie i duszpasterstwo młodzieży wobec współczesnych wyzwań", Częstochowa ("Eucharystia - tajemnica wyznawana na katechezie"). 

Zachęcamy Organizatorów do ubiegania się o patronat naszego Stowarzyszenia
oraz zapraszania gości z różnych ośrodków naukowych – godne to i naukowo wyróżnione!

Nasze kolejne spotkanie


odbędzie się 22-23 września 2020 r. (wtorek-środa)
w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie,
ul. św. Barbary 41 
i poświęcone będzie młodzieży
w Kościele. Przewidujemy obecność katechetyków
z kilku krajów europejskich. Szczegóły wkrótce :)